Visa allt om Jakobssons Handel i Uppsala AB
Visa allt om Jakobssons Handel i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 369 7 464 6 714 5 517 4 396 3 369 7 030 4 786 3 458 3 207
Övrig omsättning 4 31 3 - 209 155 130 35 1 108
Rörelseresultat (EBIT) 127 186 22 49 -69 -46 241 -9 -38 9
Resultat efter finansnetto 127 186 23 51 -70 -43 239 -9 -32 13
Årets resultat 94 146 21 51 -70 5 149 -9 -29 7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 12 12 12 12 19 8 38 15 21
Omsättningstillgångar 3 009 2 920 1 811 1 732 1 715 1 347 954 1 923 979 669
Tillgångar 3 021 2 932 1 823 1 744 1 727 1 366 962 1 961 994 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 290 144 223 211 282 276 127 136 165
Obeskattade reserver 1 1 1 0 0 0 50 0 0 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 736 2 641 1 678 1 521 1 516 1 085 636 1 834 858 521
Skulder och eget kapital 3 021 2 932 1 823 1 744 1 727 1 366 962 1 961 994 689
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 864 852 807 578 642 642 636 635 657
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 580 646 413 366 160 522 285 28 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 486 487 389 280 246 319 285 265 270
Utdelning till aktieägare 100 100 0 100 40 0 0 0 0 0
Omsättning 8 373 7 495 6 717 5 517 4 605 3 524 7 160 4 821 3 459 3 315
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 3 2 5 5 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 674 1 493 1 679 1 379 1 465 1 685 1 406 957 1 153 1 604
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 389 496 400 411 526 288 237 315 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 127 186 22 49 -69 -45 244 -6 -32 17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,12% 11,17% 21,70% 25,50% 30,48% -52,08% 46,89% 38,40% 7,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,20% 6,34% 1,21% 2,92% -3,88% -3,15% 25,05% -0,41% -3,22% 2,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,52% 2,49% 0,33% 0,92% -1,52% -1,28% 3,43% -0,17% -0,93% 0,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,33% 48,03% 49,82% 48,98% 46,29% 50,22% 46,54% 32,82% 34,50% 35,05%
Rörelsekapital/omsättning 3,26% 3,74% 1,98% 3,82% 4,53% 7,78% 4,52% 1,86% 3,50% 4,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,39% 9,92% 7,94% 12,79% 12,22% 20,64% 32,52% 6,48% 13,68% 24,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,08% 88,07% 76,88% 83,96% 84,70% 51,15% 87,26% 58,94% 53,73% 64,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...