Visa allt om Bergström & Hellqvist AB
Visa allt om Bergström & Hellqvist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 8 146 7 662 7 084 5 775 5 364 5 687 7 529 5 594 4 723 3 487
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 563 1 214 864 219 408 662 1 632 751 969 641
Resultat efter finansnetto 1 562 1 214 865 222 411 669 1 638 759 897 648
Årets resultat 1 212 943 674 503 216 357 1 196 516 449 462
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 15 20 25 30 35 42 53 15 24
Omsättningstillgångar 3 422 2 737 2 491 1 886 1 752 3 882 4 345 3 698 3 096 2 289
Tillgångar 3 432 2 752 2 511 1 911 1 782 3 917 4 388 3 752 3 111 2 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 853 1 441 1 097 723 421 2 504 2 748 1 952 1 676 1 427
Obeskattade reserver 280 285 290 295 725 620 445 442 400 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 299 1 026 1 123 892 636 793 1 195 1 358 1 034 720
Skulder och eget kapital 3 432 2 752 2 511 1 911 1 782 3 917 4 388 3 752 3 111 2 313
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 935 795 685 638
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 378 2 378 2 142 1 763 1 807 1 154 852 632 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 132 1 130 1 023 896 1 008 1 087 849 592 384
Utdelning till aktieägare 1 000 800 600 300 200 2 300 600 400 240 200
Omsättning 8 146 7 662 7 084 5 775 5 364 5 687 7 529 5 594 4 723 3 487
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 629 1 532 1 417 1 444 1 341 1 422 1 506 1 119 1 181 1 162
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 762 731 734 816 701 734 672 533 510 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 568 1 219 869 224 413 669 1 643 762 978 656
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,32% 8,16% 22,67% 7,66% -5,68% -24,47% 34,59% 18,44% 35,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,54% 44,11% 34,45% 11,62% 23,12% 17,16% 37,42% 21,51% 31,89% 28,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,19% 15,84% 12,21% 3,84% 7,68% 11,82% 21,81% 14,43% 21,00% 18,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,06% 22,33% 19,31% 17,21% 20,81% 54,32% 41,84% 41,83% 43,66% 45,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,36% 60,44% 52,70% 49,87% 53,61% 75,59% 70,10% 60,71% 63,13% 66,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 263,43% 266,76% 221,82% 211,43% 275,47% 489,53% 363,60% 272,31% 299,42% 317,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...