Visa allt om Ebbe Wahlund AB
Visa allt om Ebbe Wahlund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 790 1 200 1 200 1 200 1 217 327 3 905 14 553 10 770 10 248
Övrig omsättning 3 629 120 148 120 120 120 228 457 523 427
Rörelseresultat (EBIT) 3 384 450 800 333 393 -30 -447 2 695 521 1 036
Resultat efter finansnetto 5 573 1 398 1 848 1 263 748 -92 -502 2 547 334 854
Årets resultat 4 854 1 241 1 539 1 142 591 -102 273 1 180 304 611
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 3 888 3 879 3 940 4 000 4 060 4 129 4 852 4 471 4 523
Omsättningstillgångar 9 078 1 586 3 300 2 395 1 494 775 1 468 2 870 2 510 1 472
Tillgångar 9 178 5 474 7 179 6 334 5 494 4 835 5 597 7 722 6 982 5 996
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 821 3 968 5 726 4 862 4 020 3 529 3 536 3 363 2 284 2 080
Obeskattade reserver 487 506 420 243 179 96 52 827 0 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 820 857 905 1 046 1 066 1 381 1 532 2 818 2 826
Kortfristiga skulder 1 870 180 176 324 248 143 627 2 000 1 880 995
Skulder och eget kapital 9 178 5 474 7 179 6 334 5 494 4 835 5 597 7 722 6 982 5 996
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 530 529 110 103 508 482 459
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 72 2 0 0 0 1 187 3 109 2 660 2 438
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 8 1 55 52 35 527 1 825 1 235 1 356
Utdelning till aktieägare 6 054 2 000 3 000 675 300 100 0 100 100 100
Omsättning 4 419 1 320 1 348 1 320 1 337 447 4 133 15 010 11 293 10 675
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 3 10 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 790 1 200 1 200 1 200 1 217 327 1 302 1 455 1 197 1 464
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 629 43 - 586 582 145 643 581 502 634
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 440 510 860 393 453 39 -329 2 926 731 1 245
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,17% 0,00% 0,00% -1,40% 272,17% -91,63% -73,17% 35,13% 5,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,28% 26,49% 26,35% 20,41% 14,51% -0,62% -7,99% 34,90% 7,55% 17,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 711,90% 120,83% 157,67% 107,75% 65,49% -9,17% -11,45% 18,52% 4,89% 10,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 62,44% 68,47%
Rörelsekapital/omsättning 912,41% 117,17% 260,33% 172,58% 102,38% 193,27% 21,54% 5,98% 5,85% 4,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,46% 79,70% 84,32% 79,75% 75,57% 74,45% 63,86% 51,44% 32,71% 35,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 485,45% 876,11% 1 862,50% 732,10% 591,94% 523,08% 229,82% 142,85% 132,07% 143,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...