Visa allt om Lundin Energy AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 19 000 21 000 9 400 3 800 8 700 9 200 3 100 70 956 42 644 25 822
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -229 000 -159 900 -137 300 -102 800 -80 900 -135 700 -102 600 -13 577 -163 464 -46 400
Resultat efter finansnetto 18 886 000 1 657 800 46 648 600 -103 300 -78 100 72 300 76 100 762 231 -182 399 3 928 758
Årets resultat 18 886 000 1 657 800 46 648 600 -103 300 -78 100 108 700 76 100 762 231 -182 399 3 936 086
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 119 000 55 119 300 55 118 900 12 256 600 7 872 000 7 872 000 7 872 000 7 893 217 7 871 947 7 871 947
Omsättningstillgångar 1 139 000 34 900 12 300 23 900 17 900 18 500 19 900 21 778 12 803 13 910
Tillgångar 56 258 000 55 154 200 55 131 200 12 280 500 7 889 900 7 890 500 7 891 900 7 914 995 7 884 750 7 885 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 243 000 55 120 800 54 936 600 12 212 900 7 782 400 7 860 500 7 814 000 7 869 783 7 169 977 7 352 376
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 000 700 600 600 400 300 36 600 36 403 36 403 36 403
Långfristiga skulder 0 0 0 49 400 100 700 0 21 600 0 673 988 482 281
Kortfristiga skulder 1 015 000 32 700 194 000 17 600 6 400 29 700 19 700 8 809 4 382 14 797
Skulder och eget kapital 56 258 000 55 154 200 55 131 200 12 280 500 7 889 900 7 890 500 7 891 900 7 914 995 7 884 750 7 885 857
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 646 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 214 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 245 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 1 354 0 0 0 178 200 0 0 0
Omsättning 19 000 21 000 9 400 3 800 8 700 9 200 3 100 70 956 42 644 25 822
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - 2 3 3 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 4 350 3 067 1 033 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 0 0 368 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -229 000 -159 900 -137 300 -102 800 -80 900 -135 700 -102 600 -13 577 -163 464 -46 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,52% 123,40% 147,37% -56,32% -5,43% 196,77% -95,63% 66,39% 65,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,63% 3,01% 84,61% -0,81% -0,97% 0,94% 1,00% 10,03% -1,99% 50,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 99 578,95% 7 896,19% 496 267,02% -2 613,16% -877,01% 806,52% 2 541,94% 1 118,29% -367,94% 15 357,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 652,63% 10,48% -1 932,98% 165,79% 132,18% -121,74% 6,45% 18,28% 19,75% -3,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,20% 99,94% 99,65% 99,45% 98,64% 99,62% 99,01% 99,43% 90,93% 93,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,22% 106,73% 6,34% 135,80% 279,69% 62,29% 101,02% 247,22% 292,17% 94,01%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...