Visa allt om Björkemar Holding AB
Visa allt om Björkemar Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 103 074 91 084 130 777 88 443 148 349 132 294 74 144 88 303 92 692 80 133
Övrig omsättning 903 71 1 071 1 538 2 800 3 521 1 486 2 275 629 249
Rörelseresultat (EBIT) 6 184 3 538 15 684 3 211 18 299 11 857 5 038 7 039 5 825 5 060
Resultat efter finansnetto 5 901 3 741 16 410 3 816 19 180 11 720 4 808 6 794 5 321 4 572
Årets resultat 4 406 2 444 12 681 3 140 14 060 8 499 3 443 4 842 3 729 3 217
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 590 24 158 24 785 13 841 10 475 7 794 6 842 7 629 7 873 9 452
Omsättningstillgångar 45 582 32 086 44 869 46 328 55 132 50 338 30 313 27 247 28 906 24 795
Tillgångar 68 172 56 244 69 654 60 169 65 607 58 132 37 155 34 876 36 779 34 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 243 36 839 39 344 31 510 22 050 23 316 18 334 18 929 15 931 14 199
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 226 2 396 2 607 2 895 3 392 1 845 1 592 1 383 0 826
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3 316
Kortfristiga skulder 29 703 17 009 27 703 25 764 28 867 32 971 17 229 14 564 18 569 15 906
Skulder och eget kapital 68 172 56 244 69 654 60 169 65 607 58 132 37 155 34 876 36 779 34 247
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 3 606 1 924 3 010 2 815 3 186
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 1 408 170 332 208 393
Löner till övriga anställda 17 552 19 258 20 836 17 548 17 303 13 174 11 323 11 378 10 466 8 578
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 1 007 1 655 228 611 536 508
Sociala kostnader 8 603 8 833 8 887 7 581 7 671 7 179 6 074 6 143 5 607 4 750
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 103 977 91 155 131 848 89 981 151 149 135 815 75 630 90 578 93 321 80 382
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 42 43 38 35 33 32 33 30 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 786 2 169 3 041 2 327 4 239 4 009 2 317 2 676 3 090 2 862
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 725 694 715 688 749 747 614 636 661 617
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 825 7 316 18 014 5 545 20 547 14 159 7 629 10 455 9 300 8 017
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,16% -30,35% 47,87% -40,38% 12,14% 78,43% -16,03% -4,74% 15,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,10% 7,31% 23,66% 6,39% 29,32% 20,70% 13,58% 20,48% 16,07% 15,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,02% 4,51% 12,60% 4,35% 12,97% 9,10% 6,80% 8,09% 6,38% 6,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,97% 56,82% 54,90% 54,28% 45,61% 41,57% 51,04% 53,51% 48,32% 49,34%
Rörelsekapital/omsättning 15,41% 16,55% 13,13% 23,25% 17,70% 13,13% 17,65% 14,36% 11,15% 11,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,16% 65,50% 56,48% 52,37% 46,30% 40,11% 49,34% 54,28% 45,82% 41,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,71% 92,00% 112,59% 117,68% 135,46% 101,90% 103,48% 114,45% 98,34% 94,49%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 474 1 596 1 197 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 363 -50 5 -72 -65 -1 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 094 2 551 10 653 3 476 12 597 11 766 3 397 6 065 1 859 1 961
Årets resultat 4 173 2 290 10 486 3 263 12 318 11 765 3 395 6 052 1 859 1 961
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 980 17 593 17 115 5 771 6 442 15 025 6 761 5 884 2 877 4 458
Omsättningstillgångar 10 579 7 809 11 256 18 846 37 805 51 62 1 542 1 533 93
Tillgångar 24 559 25 402 28 371 24 617 44 247 15 076 6 823 7 426 4 410 4 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 604 24 431 27 141 21 655 23 392 15 074 6 809 7 414 3 362 3 503
Obeskattade reserver 578 507 349 244 125 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000
Kortfristiga skulder 377 464 881 2 718 20 730 2 14 12 48 48
Skulder och eget kapital 24 559 25 402 28 371 24 617 44 247 15 076 6 823 7 426 4 410 4 551
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 1 036 958 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 798 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 417 452 267 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 3 500 4 000 2 000 2 000
Omsättning 474 1 596 1 197 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 237 798 599 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 819 692 540 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 353 -40 7 -72 -65 -1 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -70,30% 33,33% - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,60% 10,20% 37,62% - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 652,74% 162,28% 891,73% - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 2 152,32% 460,21% 866,75% - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,95% 97,73% 96,62% 88,70% 53,08% 99,99% 99,79% 99,84% 76,24% 76,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 806,10% 1 682,97% 1 277,64% 693,38% 182,37% 2 550,00% 442,86% 12 850,00% 3 193,75% 193,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...