Visa allt om Falu Bilplåt AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 8 532 7 770 9 606 7 362 6 927 6 975 6 551 5 787 5 658 4 989
Övrig omsättning 0 0 0 0 1 0 27 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 513 144 368 156 308 135 73 -27 331 61
Resultat efter finansnetto 508 138 355 142 308 135 72 -27 330 50
Årets resultat 382 102 273 108 236 104 56 15 237 33
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 70 78 0 0 0 0 0 7 21
Omsättningstillgångar 2 269 2 396 2 310 2 441 1 841 1 821 1 622 1 617 1 660 1 112
Tillgångar 2 394 2 465 2 388 2 441 1 841 1 821 1 622 1 617 1 667 1 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 753 471 469 296 907 770 717 661 646 409
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 761 856 945 916 0 0 0 7 107 0
Kortfristiga skulder 880 1 139 974 1 229 934 1 050 906 949 866 676
Skulder och eget kapital 2 394 2 465 2 388 2 441 1 841 1 821 1 622 1 617 1 667 1 132
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 787 613 605 675
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 207 1 263 560 602 391 285
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 508 539 598 570 370 361
Utdelning till aktieägare 380 100 100 50 720 100 50 0 0 0
Omsättning 8 532 7 770 9 606 7 362 6 928 6 975 6 578 5 787 5 658 4 989
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 133 1 943 2 402 1 841 1 732 1 744 1 638 1 447 1 886 1 663
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 471 428 484 365 436 460 500 457 469 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 537 152 370 156 308 135 73 -20 345 119
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,81% -19,11% 30,48% 6,28% -0,69% 6,47% 13,20% 2,28% 13,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,43% 5,84% 15,41% 6,39% 16,73% 7,41% 4,50% -1,61% 19,92% 5,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,01% 1,85% 3,83% 2,12% 4,45% 1,94% 1,11% -0,45% 5,87% 1,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,17% 40,35% 32,43% 33,10% 42,10% 39,30% 43,46% 44,55% 43,94% 45,82%
Rörelsekapital/omsättning 16,28% 16,18% 13,91% 16,46% 13,09% 11,05% 10,93% 11,54% 14,03% 8,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,45% 19,11% 19,64% 12,13% 49,27% 42,28% 44,20% 40,88% 40,83% 39,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 257,84% 210,36% 237,17% 198,62% 197,11% 173,43% 179,03% 170,39% 191,69% 164,50%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...