Visa allt om Stay and Play Webbspelsproduktion AB
Visa allt om Stay and Play Webbspelsproduktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 13 61 0 266 583 801 1 052 920 775
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 -131 -109 -56 68 121 168 365 259 200
Resultat efter finansnetto -51 -129 -102 -42 88 140 175 368 274 206
Årets resultat 1 -36 -37 7 74 83 101 201 163 110
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 3 7 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 650 713 888 1 072 1 281 1 336 1 371 1 264 986 711
Tillgångar 661 716 895 1 072 1 281 1 336 1 371 1 264 986 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 525 574 660 747 790 766 734 683 532 418
Obeskattade reserver 63 111 204 275 327 341 316 280 187 141
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 31 31 50 164 229 322 301 268 152
Skulder och eget kapital 661 716 895 1 072 1 281 1 336 1 371 1 264 986 711
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 384 379 364 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 35 85 90 20 93 290 14 19 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 11 27 36 18 56 124 158 158 169 145
Utdelning till aktieägare 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50
Omsättning 7 13 61 0 266 583 801 1 052 920 775
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 - 61 - 266 583 801 1 052 920 775
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 46 - 126 38 149 414 556 558 533 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -51 -128 -106 -56 68 121 168 365 259 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,15% -78,69% - -100,00% -54,37% -27,22% -23,86% 14,35% 18,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,56% -18,02% -11,40% - 6,95% 10,63% 12,76% 29,19% 27,99% 28,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -714,29% -992,31% -167,21% - 33,46% 24,36% 21,85% 35,08% 30,00% 26,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8 242,86% 5 246,15% 1 404,92% - 419,92% 189,88% 130,96% 91,54% 78,04% 72,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,86% 92,26% 91,52% 89,69% 80,48% 76,15% 70,52% 70,36% 67,61% 73,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 890,41% 2 300,00% 2 864,52% 2 144,00% 781,10% 583,41% 425,78% 419,93% 367,91% 467,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...