Visa allt om Klövern Ett AB
Visa allt om Klövern Ett AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 130 336 133 252 133 264 138 346 139 854 136 699 137 038 140 230 140 562 70 567
Övrig omsättning - - 6 301 - - - 67 - 2 824 -
Rörelseresultat (EBIT) 66 491 69 493 75 394 71 509 60 085 64 315 63 939 67 439 74 207 33 382
Resultat efter finansnetto 96 736 102 182 84 053 71 203 -13 715 26 602 54 919 36 737 66 046 -39 423
Årets resultat 25 049 22 771 19 694 24 876 4 936 15 105 41 429 19 979 47 929 -43 235
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 297 456 1 303 802 1 343 488 1 369 904 1 371 116 1 806 876 1 565 959 1 587 517 1 632 575 1 457 621
Omsättningstillgångar 355 152 231 738 220 471 125 570 46 340 110 122 383 040 596 639 384 965 422 287
Tillgångar 1 652 608 1 535 540 1 563 959 1 495 474 1 417 456 1 916 998 1 948 999 2 184 156 2 017 540 1 879 908
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 042 32 993 30 222 40 528 95 652 90 716 77 354 49 564 24 349 12 238
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 64 001 57 914 49 305 48 044 47 296 50 335 39 515 33 465 14 839 10 651
Långfristiga skulder 1 340 970 1 341 506 1 376 466 701 385 1 208 136 1 718 261 1 753 810 2 042 525 1 829 916 1 698 320
Kortfristiga skulder 214 595 103 127 107 966 705 517 66 372 57 686 78 320 58 602 148 436 158 699
Skulder och eget kapital 1 652 608 1 535 540 1 563 959 1 495 474 1 417 456 1 916 998 1 948 999 2 184 156 2 017 540 1 879 908
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 28 000 25 000 20 000 30 000 80 000 0 0 0 0 0
Omsättning 130 336 133 252 139 565 138 346 139 854 136 699 137 105 140 230 143 386 70 567
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 66 491 83 068 89 482 71 509 60 085 64 315 63 939 67 439 85 005 38 329
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,19% -0,01% -3,67% -1,08% 2,31% -0,25% -2,28% -0,24% 99,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,87% 6,67% 5,64% 5,79% 4,18% 3,60% 5,01% 3,42% 5,26% -0,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 74,42% 76,89% 66,21% 62,60% 42,35% 50,43% 71,30% 53,22% 75,47% -18,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,78% 52,21%
Rörelsekapital/omsättning 107,84% 96,52% 84,42% -419,20% -14,32% 38,36% 222,36% 383,68% 168,27% 373,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,00% 2,15% 1,93% 2,71% 6,75% 4,73% 3,97% 2,27% 1,21% 0,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,50% 224,71% 204,20% 17,80% 69,82% 190,90% 489,07% 1 018,12% 259,35% 266,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...