Visa allt om Zooma Agency AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 49 327 46 424 52 415 52 379 47 725 40 099 45 987 50 001 33 936 41 116
Övrig omsättning 94 0 0 0 0 0 4 122 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 847 4 440 7 195 7 898 5 943 238 7 105 5 293 599 -1 465
Resultat efter finansnetto 2 829 4 296 7 164 7 803 5 923 271 7 062 5 313 604 -1 503
Årets resultat 2 719 3 214 4 028 4 395 3 399 179 4 044 3 075 14 -125
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 104 1 034 877 1 088 1 330 460 621 331 93 162
Omsättningstillgångar 27 738 30 011 28 344 30 775 19 577 12 825 22 038 22 107 14 136 13 199
Tillgångar 28 842 31 045 29 221 31 863 20 907 13 285 22 659 22 438 14 229 13 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 174 7 456 4 242 4 713 3 818 419 4 239 3 195 120 106
Obeskattade reserver 8 100 8 750 8 600 6 700 4 650 3 150 3 150 1 351 12 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 568 14 839 16 379 20 450 12 439 9 716 15 270 17 892 14 097 13 232
Skulder och eget kapital 28 842 31 045 29 221 31 863 20 907 13 285 22 659 22 438 14 229 13 361
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 419 1 108 1 257 1 062 1 020 924 916 - 965 975
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 14 956 14 768 13 703 12 438 13 806 12 154 10 685 12 142 11 908 15 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 9 507 11 429 8 479 7 777 8 178 7 132 6 210 6 602 6 812 8 608
Utdelning till aktieägare 0 6 000 0 4 500 3 500 0 4 000 3 000 0 0
Omsättning 49 421 46 424 52 415 52 379 47 725 40 099 45 991 50 123 33 936 41 116
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 26 25 23 23 21 21 23 23 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 762 1 786 2 097 2 277 2 075 1 909 2 190 2 174 1 475 1 418
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 944 947 942 955 1 009 977 864 840 858 872
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 014 4 616 7 406 8 140 6 147 399 7 248 5 374 661 -1 385
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,25% -11,43% 0,07% 9,75% 19,02% -12,80% -8,03% 47,34% -17,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,87% 14,30% 24,62% 24,79% 28,45% 2,16% 31,38% 23,69% 4,27% -10,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,77% 9,56% 13,73% 15,08% 12,46% 0,72% 15,46% 10,63% 1,79% -3,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,09% 69,74% 66,34% 64,10% 68,37% 63,51% 63,84% 57,03% 74,73% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,64% 32,68% 22,83% 19,71% 14,96% 7,75% 14,72% 8,43% 0,11% -0,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,38% 46,00% 37,47% 31,19% 35,61% 21,65% 29,55% 18,94% 0,91% 0,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,42% 202,24% 173,05% 150,49% 157,38% 125,54% 135,19% 114,01% 92,71% 92,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!