Visa allt om Antura AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 109 083 97 242 90 756 80 332 72 467 66 498 56 129 42 829 31 395
Övrig omsättning 80 0 11 196 209 35 1 672 323 407
Rörelseresultat (EBIT) 23 650 23 430 25 169 15 065 11 188 4 639 6 279 6 923 5 298
Resultat efter finansnetto 23 738 23 387 25 131 15 020 11 147 4 552 6 166 7 055 5 261
Årets resultat 18 706 18 502 19 683 11 809 8 630 3 522 4 765 5 468 4 071
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 529 1 368 1 529 1 952 1 647 2 062 2 369 1 031 1 069
Omsättningstillgångar 62 902 64 941 59 864 46 664 36 261 25 295 22 366 20 957 15 155
Tillgångar 65 431 66 310 61 393 48 617 37 908 27 357 24 735 21 988 16 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 542 28 260 29 639 23 235 17 321 10 172 9 841 8 093 4 812
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 520 1 850 1 850 1 819 1 122 550 330 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 369 36 200 29 904 23 562 19 465 16 636 14 564 13 895 11 412
Skulder och eget kapital 65 431 66 310 61 393 48 617 37 908 27 357 24 735 21 988 16 225
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 3 221 3 103 - 0 0 - - - 1 183
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 39 381 35 533 34 738 31 109 29 669 27 396 22 714 15 281 10 938
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 855 16 481 13 884 12 910 11 964 10 806 9 006 6 305 4 983
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 109 163 97 242 90 767 80 528 72 676 66 533 57 801 43 152 31 802
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 59 52 52 45 43 43 41 30 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 849 1 870 1 745 1 785 1 685 1 546 1 369 1 428 1 365
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 062 1 080 951 1 000 992 910 792 742 760
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 404 23 863 25 919 15 792 11 718 5 344 6 937 7 192 5 521
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,18% 7,15% 12,98% 10,85% 8,98% 18,47% 31,05% 36,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,38% 35,35% 41,06% 31,01% 29,54% 16,98% 25,42% 32,35% 33,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,82% 24,11% 27,77% 18,77% 15,45% 6,99% 11,20% 16,61% 17,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,07% 29,56% 33,01% 28,76% 23,18% 13,02% 13,90% 16,49% 11,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,68% 42,62% 48,28% 47,79% 45,69% 37,18% 39,79% 36,81% 29,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,50% 179,40% 200,19% 198,05% 186,29% 152,05% 153,57% 150,82% 132,80%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 106 257 94 771 88 510 77 600 70 644 64 808 53 941 42 100 30 900 25 782
Övrig omsättning 80 0 11 196 209 35 1 672 323 407 1 296
Rörelseresultat (EBIT) 21 730 22 056 24 143 13 540 10 593 4 311 6 600 6 459 4 901 4 200
Resultat efter finansnetto 25 088 21 897 24 131 13 515 10 564 4 225 6 496 6 591 4 864 4 193
Årets resultat 21 708 17 319 18 933 7 931 6 185 2 500 3 881 5 113 3 767 4 141
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 937 1 721 2 046 2 452 2 131 2 561 2 953 1 602 1 640 2 447
Omsättningstillgångar 60 677 66 611 58 948 42 789 33 206 23 523 21 495 19 110 14 286 13 340
Tillgångar 63 614 68 332 60 995 45 241 35 338 26 083 24 448 20 712 15 925 15 787
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 164 17 456 20 137 14 204 12 272 7 587 8 392 7 512 4 598 4 331
Obeskattade reserver 7 000 8 500 8 500 8 500 5 100 2 500 1 500 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 34 450 42 376 32 358 22 537 17 965 15 996 14 556 13 200 11 326 11 456
Skulder och eget kapital 63 614 68 332 60 995 45 241 35 338 26 083 24 448 20 712 15 925 15 787
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 3 221 3 103 - - - - - - 1 183 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 38 948 34 945 34 137 30 430 29 669 26 603 21 906 15 281 10 938 10 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 809 16 419 13 821 12 910 11 964 10 806 8 884 6 305 4 983 4 209
Utdelning till aktieägare 18 000 10 000 14 000 4 600 6 000 1 500 5 000 3 000 2 200 3 500
Omsättning 106 337 94 771 88 521 77 796 70 853 64 843 55 613 42 423 31 307 27 078
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 52 52 45 46 43 41 30 23 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 832 1 823 1 702 1 724 1 536 1 507 1 316 1 403 1 343 1 289
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 072 1 067 938 985 914 891 769 742 760 762
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 484 22 489 24 893 14 267 11 123 5 016 7 243 6 728 5 124 4 418
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,12% 7,07% 14,06% 9,85% 9,01% 20,15% 28,13% 36,25% 19,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,53% 32,11% 39,64% 29,95% 30,00% 16,55% 27,03% 32,11% 31,49% 26,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,67% 23,15% 27,32% 17,46% 15,01% 6,66% 12,25% 15,80% 16,23% 16,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,68% 25,57% 30,04% 26,10% 21,57% 11,61% 12,86% 14,04% 9,58% 7,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,42% 35,25% 43,88% 46,05% 45,98% 36,56% 39,11% 36,27% 28,87% 27,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,13% 157,19% 182,17% 189,86% 184,84% 147,06% 147,67% 144,77% 126,13% 116,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!