Visa allt om Antura AB
Visa allt om Antura AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 56 129 42 829 31 395
Övrig omsättning 1 672 323 407
Rörelseresultat (EBIT) 6 279 6 923 5 298
Resultat efter finansnetto 6 166 7 055 5 261
Årets resultat 4 765 5 468 4 071
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 369 1 031 1 069
Omsättningstillgångar 22 366 20 957 15 155
Tillgångar 24 735 21 988 16 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 841 8 093 4 812
Minoritetsintressen 0 0 0
Avsättningar (tkr) 330 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 564 13 895 11 412
Skulder och eget kapital 24 735 21 988 16 225
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - 1 183
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 22 714 15 281 10 938
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 9 006 6 305 4 983
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 57 801 43 152 31 802
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 30 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 369 1 428 1 365
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 792 742 760
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 937 7 192 5 521
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,05% 36,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,42% 32,35% 33,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,20% 16,61% 17,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,90% 16,49% 11,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,79% 36,81% 29,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,57% 150,82% 132,80%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 53 941 42 100 30 900 25 782 20 196 12 039 9 794 9 302 3 743 2 633
Övrig omsättning 1 672 323 407 1 296 233 21 - - - 150
Rörelseresultat (EBIT) 6 600 6 459 4 901 4 200 4 475 1 785 2 111 2 935 978 949
Resultat efter finansnetto 6 496 6 591 4 864 4 193 4 171 1 645 2 101 2 963 984 949
Årets resultat 3 881 5 113 3 767 4 141 3 762 875 1 122 1 570 519 506
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 953 1 602 1 640 2 447 1 535 1 121 1 302 1 037 46 47
Omsättningstillgångar 21 495 19 110 14 286 13 340 11 057 9 063 8 101 5 453 2 915 1 808
Tillgångar 24 448 20 712 15 925 15 787 12 592 10 184 9 404 6 490 2 961 1 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 392 7 512 4 598 4 331 4 619 2 897 2 823 2 200 1 130 711
Obeskattade reserver 1 500 0 0 0 1 150 2 271 1 852 1 307 557 305
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 556 13 200 11 326 11 456 6 823 5 015 4 729 2 983 1 274 839
Skulder och eget kapital 24 448 20 712 15 925 15 787 12 592 10 184 9 404 6 490 2 961 1 855
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 1 183 - 920 557 480 540 360 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 21 906 15 281 10 938 10 138 5 566 2 867 2 789 2 054 721 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 8 884 6 305 4 983 4 209 1 964 1 289 899 739 350 182
Utdelning till aktieägare 5 000 3 000 2 200 3 500 2 429 1 000 800 500 500 100
Omsättning 55 613 42 423 31 307 27 078 20 429 12 060 9 794 9 302 3 743 2 783
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 30 23 20 14 12 8 8 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 316 1 403 1 343 1 289 1 443 1 003 1 224 1 163 1 248 878
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 769 742 760 762 591 401 547 483 512 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 243 6 728 5 124 4 418 4 502 1 806 2 135 2 968 992 970
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,13% 36,25% 19,85% 27,66% 67,75% 22,92% 5,29% 148,52% 42,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,03% 32,11% 31,49% 26,81% 35,79% 17,75% 22,48% 45,82% 33,33% 51,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,25% 15,80% 16,23% 16,42% 22,32% 15,02% 21,58% 31,97% 26,37% 36,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,86% 14,04% 9,58% 7,31% 20,96% 33,62% 34,43% 26,55% 43,84% 36,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,11% 36,27% 28,87% 27,43% 43,41% 44,88% 44,53% 48,40% 51,71% 50,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,67% 144,77% 126,13% 116,45% 162,05% 180,72% 171,30% 182,80% 228,81% 215,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...