Visa allt om Mats Nordström Quality Catering AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 58 886 5 525 1 447 10 660 32 282 34 806 29 123 28 883 27 086 25 334
Övrig omsättning 82 71 0 400 121 145 477 3 759 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 072 105 -1 336 -177 3 314 5 830 1 478 7 625 188 239
Resultat efter finansnetto 6 572 1 213 -1 282 -281 3 305 6 030 2 468 7 619 121 153
Årets resultat 4 508 1 178 6 39 1 718 4 250 2 363 4 450 85 111
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 390 4 413 4 386 3 956 2 405 1 849 1 633 1 558 2 395 2 490
Omsättningstillgångar 21 906 8 408 5 949 9 707 12 958 13 549 9 700 8 596 3 783 1 470
Tillgångar 27 296 12 822 10 335 13 664 15 362 15 399 11 333 10 154 6 178 3 960
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 704 8 697 8 369 8 613 9 574 8 856 5 506 4 794 594 1 008
Obeskattade reserver 2 000 1 000 1 000 3 910 5 110 4 350 2 500 1 900 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 295 501
Kortfristiga skulder 16 592 3 125 967 1 141 679 2 193 3 327 3 461 5 289 2 450
Skulder och eget kapital 27 296 12 822 10 335 13 664 15 362 15 399 11 333 10 154 6 178 3 960
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 1 085 250 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 652 5 731 5 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 315 1 693 1 578
Utdelning till aktieägare 2 000 500 0 250 500 500 200 1 500 250 0
Omsättning 58 968 5 596 1 447 11 060 32 403 34 951 29 600 32 642 27 086 25 334
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 2 2 5 16 17 16 12 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 926 2 763 724 2 132 2 018 2 047 1 820 2 407 1 354 1 407
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 670 1 127 782 900 359 353 348 452 391 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 267 300 -1 141 18 3 314 5 913 1 527 7 676 454 861
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 965,81% 281,82% -86,43% -66,98% -7,25% 19,51% 0,83% - 6,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,08% 9,47% -12,36% -0,98% 21,58% 39,29% 21,87% 75,09% 3,04% 6,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,16% 21,97% -88,25% -1,26% 10,27% 17,38% 8,51% 26,40% 0,69% 0,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,49% 72,87% 83,48% 65,19% 41,60% 46,44% 39,59% 44,44% 50,52% 49,16%
Rörelsekapital/omsättning 9,02% 95,62% 344,30% 80,36% 38,04% 32,63% 21,88% 17,78% -5,56% -3,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,60% 73,91% 88,52% 85,35% 88,27% 79,54% 65,79% 61,81% 9,61% 25,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,03% 269,06% 615,20% 850,74% 1 908,39% 617,83% 287,11% 239,82% 69,31% 50,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!