Visa allt om HH Mäklarna AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 1 424 1 916 424 6 718 18 112 24 143 19 752 20 623 24 051 19 566
Övrig omsättning 1 342 1 130 351 74 13 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 234 554 -701 827 -1 285 3 148 555 2 215 3 581 2 501
Resultat efter finansnetto 268 2 319 -701 874 -790 3 312 858 2 220 3 615 2 567
Årets resultat -60 2 212 1 516 173 19 2 486 2 466 2 103 2 206 2 487
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 858 1 660 563 671 1 332 1 535 1 510 2 209 2 106 931
Omsättningstillgångar 7 149 7 939 6 969 4 619 10 792 17 581 14 822 12 100 14 607 10 947
Tillgångar 9 007 9 599 7 532 5 291 12 125 19 117 16 332 14 310 16 713 11 878
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 787 7 847 5 635 4 119 3 946 5 927 5 441 4 975 4 871 4 665
Obeskattade reserver 710 1 233 1 245 710 763 1 330 353 2 414 2 079 1 085
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 509 520 652 462 7 416 11 859 10 538 6 921 9 762 6 128
Skulder och eget kapital 9 007 9 599 7 532 5 291 12 125 19 117 16 332 14 310 16 713 11 878
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 1 178
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 7 769 9 211 6 600
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 3 126 3 089 2 545
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Omsättning 2 766 3 046 775 6 792 18 125 24 143 19 752 20 623 24 051 19 566
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 7 16 16 16 16 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 712 958 212 960 1 132 1 509 1 235 1 289 1 503 1 304
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 040 1 017 55 540 731 852 739 719 825 715
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 234 567 -701 1 010 -1 024 3 326 735 2 346 3 752 2 677
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,68% 351,89% - -62,91% -24,98% 22,23% -4,22% -14,25% 22,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,97% 24,15% -9,31% 16,59% -6,41% 17,35% 5,31% 15,63% 21,65% 21,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 126,33% 120,98% -165,33% 13,07% -4,29% 13,74% 4,39% 10,84% 15,04% 13,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 19,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 466,29% 387,21% 1 489,86% 61,88% 18,64% 23,70% 21,69% 25,11% 20,14% 24,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,60% 91,77% 87,71% 88,32% 37,45% 36,43% 35,00% 47,92% 38,85% 46,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 404,52% 1 526,73% 1 068,87% 999,78% 145,52% 148,25% 140,65% 174,83% 149,63% 178,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!