Visa allt om Taxi 16000 AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 6 579 5 608 7 961 18 730 19 767 12 293 13 384 5 117 4 906 5 004
Övrig omsättning 116 1 002 1 577 79 290 1 284 383 959 489 35
Rörelseresultat (EBIT) 723 886 -492 495 44 1 106 91 267 128 186
Resultat efter finansnetto 620 748 -620 326 -149 956 12 227 84 144
Årets resultat 0 1 1 -9 2 274 9 172 63 107
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 102 3 763 4 511 5 275 5 301 9 540 1 114 866 1 194 617
Omsättningstillgångar 2 720 1 844 1 889 2 682 3 015 3 560 2 127 2 015 1 626 934
Tillgångar 5 822 5 607 6 400 7 957 8 316 13 100 3 241 2 881 2 820 1 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 860 860 859 858 867 865 591 649 476 414
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 500 1 494 2 318 2 389 3 815 7 231 318 421 714 92
Kortfristiga skulder 3 462 3 253 3 222 4 710 3 634 5 003 2 331 1 812 1 630 1 046
Skulder och eget kapital 5 822 5 607 6 400 7 957 8 316 13 100 3 241 2 881 2 820 1 551
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 412 412 230 271 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 798 966 2 042 4 766 7 354 5 268 6 937 2 847 2 383 1 726
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 327 414 347 1 535 2 338 1 668 1 627 557 501 307
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0
Omsättning 6 695 6 610 9 538 18 809 20 057 13 577 13 767 6 076 5 395 5 039
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 10 12 23 27 20 14 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 193 1 869 796 1 561 859 455 669 366 377 385
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 373 457 249 533 428 275 454 247 245 154
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 384 1 615 429 1 539 1 331 2 009 679 594 423 413
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,31% -29,56% -57,50% -5,25% 60,80% -8,15% 161,56% 4,30% -1,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,42% 15,82% -7,69% 6,23% 0,54% 8,44% 2,81% 9,27% 4,54% 11,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,99% 15,82% -6,18% 2,65% 0,23% 9,00% 0,68% 5,22% 2,61% 3,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,51% 72,66% 58,13% 66,87% 82,60% 96,29% 81,05% 100,00% 100,00% 57,99%
Rörelsekapital/omsättning -11,28% -25,12% -16,74% -10,83% -3,13% -11,74% -1,52% 3,97% -0,08% -2,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,77% 15,34% 13,42% 10,78% 10,43% 6,60% 18,24% 22,53% 16,88% 26,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,57% 56,69% 58,63% 56,94% 82,97% 71,16% 91,25% 111,20% 99,75% 89,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!