Visa allt om Taxi 16000 AB
Visa allt om Taxi 16000 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 13 384 5 117 4 906 5 004 3 636 3 422 4 038 4 413 3 912 3 267
Övrig omsättning 383 959 489 35 56 9 47 1 8 3
Rörelseresultat (EBIT) 91 267 128 186 59 81 -168 165 -69 117
Resultat efter finansnetto 12 227 84 144 28 70 -178 148 -94 100
Årets resultat 9 172 63 107 28 70 -151 98 -47 52
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 114 866 1 194 617 844 330 410 321 274 33
Omsättningstillgångar 2 127 2 015 1 626 934 839 603 405 820 690 508
Tillgångar 3 241 2 881 2 820 1 551 1 683 934 815 1 141 964 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 591 649 476 414 307 279 142 293 196 244
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 27 0 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 318 421 714 92 344 80 179 127 129 0
Kortfristiga skulder 2 331 1 812 1 630 1 046 1 032 575 494 693 639 250
Skulder och eget kapital 3 241 2 881 2 820 1 551 1 683 934 815 1 141 964 541
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 412 230 271 - 0 0 0 30 100 130
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 937 2 847 2 383 1 726 4 563 1 663 2 302 2 375 1 031 236
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 627 557 501 307 321 296 747 847 388 113
Utdelning till aktieägare 0 66 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättning 13 767 6 076 5 395 5 039 3 692 3 431 4 085 4 414 3 920 3 270
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 14 13 13 11 11 11 11 6 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 669 366 377 385 331 311 367 401 652 1 634
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 247 245 154 172 180 258 237 199 171
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 679 594 423 413 238 193 -100 266 10 134
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 161,56% 4,30% -1,96% 37,62% 6,25% -15,26% -8,50% 12,81% 19,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,81% 9,27% 4,54% 11,99% 3,51% 8,67% -20,61% 14,46% -7,16% 21,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,68% 5,22% 2,61% 3,72% 1,62% 2,37% -4,16% 3,74% -1,76% 3,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,05% 100,00% 100,00% 57,99% 69,09% 77,88% 81,75% 76,03% 41,10% 27,61%
Rörelsekapital/omsättning -1,52% 3,97% -0,08% -2,24% -5,31% 0,82% -2,20% 2,88% 1,30% 7,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,24% 22,53% 16,88% 26,69% 18,24% 29,87% 17,42% 27,38% 20,33% 51,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,25% 111,20% 99,75% 89,29% 81,30% 104,87% 81,98% 118,33% 107,98% 203,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...