Visa allt om Libro Stålteknik AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 22 352 32 348 39 257 34 997 29 215 16 724 21 664 13 980 25 102 24 346
Övrig omsättning 366 89 229 106 0 0 0 0 4 24
Rörelseresultat (EBIT) -2 669 -584 5 649 3 354 3 990 -20 1 199 -2 163 1 617 1 684
Resultat efter finansnetto -2 769 -627 5 648 3 333 3 990 -21 1 196 -2 169 1 620 1 698
Årets resultat 44 192 1 807 2 193 1 601 235 720 95 870 927
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 559 422 294 408 192 42 82 42 48 10
Omsättningstillgångar 9 064 6 848 14 558 10 166 11 893 7 077 8 430 6 051 8 817 7 944
Tillgångar 10 622 7 270 14 852 10 574 12 085 7 119 8 512 6 093 8 865 7 954
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 025 1 981 3 789 3 982 2 789 2 787 2 553 1 833 2 737 1 867
Obeskattade reserver 0 1 847 2 983 2 664 2 131 1 403 1 410 1 235 1 134 713
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 143 251 170 171 0 0 0 1 115 2 000 1 000
Kortfristiga skulder 8 455 3 191 7 911 3 757 7 164 2 928 4 550 1 910 2 994 4 374
Skulder och eget kapital 10 622 7 270 14 852 10 574 12 085 7 119 8 512 6 093 8 865 7 954
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 624 624 650 760 535 548 504 490 485 436
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 5 800 5 616 4 687 5 174 3 787 3 983 3 824 3 758 4 039 4 612
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 616 5 966 3 337 2 338 1 734 1 714 1 515 1 386 1 338 1 560
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 0 0 0 1 000 0
Omsättning 22 718 32 437 39 486 35 103 29 215 16 724 21 664 13 980 25 106 24 370
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 19 19 15 11 12 13 12 13 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 315 1 703 2 066 2 333 2 656 1 394 1 666 1 165 1 931 1 623
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 548 458 434 578 572 544 493 490 462 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 475 -436 5 759 3 449 4 014 -6 1 222 -2 149 1 630 1 687
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,90% -17,60% 12,17% 19,79% 74,69% -22,80% 54,96% -44,31% 3,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -25,13% -8,03% 38,04% 31,72% 33,02% -0,28% 14,09% -35,47% 18,29% 21,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,94% -1,81% 14,39% 9,58% 13,66% -0,12% 5,53% -15,46% 6,46% 6,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,70% 43,48% 47,97% 51,26% 49,89% 55,66% 51,00% 67,66% 55,29% 25,26%
Rörelsekapital/omsättning 2,72% 11,31% 16,93% 18,31% 16,19% 24,81% 17,91% 29,62% 23,20% 14,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,06% 47,07% 41,18% 57,31% 36,83% 54,52% 42,91% 45,89% 40,30% 30,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,22% 177,50% 165,73% 236,52% 144,35% 206,25% 161,43% 187,70% 140,48% 91,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!