Visa allt om Dömle Golf Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 12 329 12 879 11 983 11 318 10 814 11 364 11 024 10 491 9 895 10 867
Övrig omsättning 177 197 19 0 0 11 116 103 62 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 265 691 671 103 294 216 -96 387 152 963
Resultat efter finansnetto 1 147 686 660 88 296 204 -97 367 137 937
Årets resultat 675 394 390 177 170 154 1 335 87 565
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 452 837 645 0 0 66 66 48 58 153
Omsättningstillgångar 3 063 2 212 2 116 2 364 2 407 2 347 2 616 2 985 2 868 2 523
Tillgångar 3 515 3 049 2 761 2 364 2 407 2 413 2 682 3 034 2 927 2 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 388 823 1 628 1 238 1 261 1 291 1 361 1 661 1 426 1 338
Obeskattade reserver 834 542 362 220 370 300 300 410 502 492
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 82 82 62 0 0
Långfristiga skulder 0 518 0 0 61 6 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 293 1 166 771 906 715 733 938 902 999 845
Skulder och eget kapital 3 515 3 049 2 761 2 364 2 407 2 413 2 682 3 034 2 927 2 676
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 376 1 243 1 248
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 643 529 553
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0
Omsättning 12 506 13 076 12 002 11 318 10 814 11 375 11 140 10 594 9 957 10 867
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 5 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 082 3 220 2 996 2 830 2 704 2 841 2 205 2 098 1 649 2 173
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 466 631 495 526 479 522 461 425 316 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 273 699 676 103 294 216 -96 445 246 1 066
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,27% 7,48% 5,88% 4,66% -4,84% 3,08% 5,08% 6,02% -8,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,99% 22,66% 24,30% 4,36% 12,80% 8,95% -3,24% 12,76% 5,19% 36,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,26% 5,37% 5,60% 0,91% 2,85% 1,90% -0,79% 3,69% 1,54% 8,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,30% 33,28% 30,01% 28,32% 28,64% 28,24% 26,83% 32,15% 28,92% 34,11%
Rörelsekapital/omsättning 14,36% 8,12% 11,22% 12,88% 15,65% 14,20% 15,22% 19,86% 18,89% 15,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,99% 40,86% 69,19% 59,63% 64,38% 63,20% 59,47% 65,29% 62,10% 64,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,68% 28,90% 101,95% 109,49% 26,43% 39,84% 95,52% 90,69% 73,47% 52,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!