Visa allt om Liljestrand Group AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 270 058 331 603 315 344 150 960 209 686 132 702 265 958 191 786 132 788 119 001
Övrig omsättning 93 443 25 922 276 421 345 184 124 500 141 697 91 017 70 645 39 108 324
Rörelseresultat (EBIT) 76 832 278 659 368 013 349 215 146 353 110 554 90 558 71 142 27 378 -5 451
Resultat efter finansnetto -11 269 248 706 341 777 320 955 135 886 101 205 83 692 66 409 22 138 -11 946
Årets resultat -20 414 206 856 280 298 259 738 108 096 85 264 82 986 65 956 22 781 2 171
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 377 440 3 379 249 2 943 273 2 422 959 1 706 223 1 364 020 660 516 581 840 410 946 351 275
Omsättningstillgångar 232 157 193 502 177 764 122 615 104 661 132 867 62 652 216 969 51 289 77 212
Tillgångar 3 609 597 3 572 751 3 121 037 2 545 574 1 810 883 1 496 886 723 168 798 808 462 234 428 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 364 180 1 395 667 1 197 132 932 089 714 472 650 254 182 533 137 581 80 327 57 531
Minoritetsintressen 20 855 23 457 31 756 16 983 13 574 0 5 149 4 186 4 186 4 186
Avsättningar (tkr) 0 4 259 4 259 4 259 10 995 0 44 400 33 965 13 921 12 226
Långfristiga skulder 1 732 252 1 969 613 1 516 912 922 433 956 359 638 948 402 761 366 533 248 943 296 160
Kortfristiga skulder 492 310 179 754 370 978 669 810 115 483 207 685 88 326 256 543 114 857 58 384
Skulder och eget kapital 3 609 597 3 572 751 3 121 037 2 545 574 1 810 883 1 496 886 723 168 798 808 462 234 428 487
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD 4 505 3 183 2 694 2 471 0 0 600 581 570 570
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 38 726 50 859 45 775 39 884 49 448 52 521 51 176 43 008 35 993 35 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 19 522 20 527 19 325 14 381 20 096 20 811 18 941 16 148 12 535 10 805
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 363 501 357 525 591 765 496 144 334 186 274 399 356 975 262 431 171 896 119 325
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 96 124 95 92 119 125 137 118 101 107
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 813 2 674 3 319 1 641 1 762 1 062 1 941 1 625 1 315 1 112
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 619 718 640 607 590 505 529 508 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 116 911 298 195 388 888 366 815 155 542 119 172 111 148 83 832 39 838 9 701
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,56% 5,16% 108,89% -28,01% 58,01% -50,10% 38,67% 44,43% 11,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,16% 7,82% 11,79% 13,73% 8,11% 7,42% 12,55% 8,91% 5,82% -1,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,83% 84,31% 116,73% 231,46% 70,04% 83,65% 34,11% 37,13% 20,27% -4,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,59% 70,54% 68,80% 73,07% 72,74% 74,76% 49,99% 49,33% 56,63% 69,82%
Rörelsekapital/omsättning -96,33% 4,15% -61,27% -362,48% -5,16% -56,38% -9,65% -20,63% -47,87% 15,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,79% 39,06% 38,36% 36,62% 39,45% 43,44% 25,24% 17,22% 17,38% 13,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,04% 21,76% 30,69% 5,37% 49,03% 19,18% 34,23% 68,59% 42,14% 39,01%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 303 828 240 178 328 839 277 208 160 662 137 794 131 768 206 007 43 438 26 935
Övrig omsättning 1 014 93 154 256 536 31 2 360 250 272
Rörelseresultat (EBIT) -18 787 8 907 -13 786 -7 447 -10 787 -19 721 -37 877 -5 183 -12 629 -4 474
Resultat efter finansnetto -29 474 4 217 -17 619 -16 209 -14 293 21 797 76 351 56 324 21 492 -9 773
Årets resultat -17 464 33 940 54 969 1 446 1 483 37 946 84 543 68 912 26 438 -6 254
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 355 532 190 611 190 256 158 400 17 236 15 918 16 362 13 056 201 341 214 216
Omsättningstillgångar 185 621 477 699 386 695 434 842 542 886 393 667 378 284 481 024 244 149 99 079
Tillgångar 541 153 668 310 576 951 593 242 560 122 409 585 394 646 494 080 445 490 313 295
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 196 709 224 173 206 233 151 264 179 818 198 334 180 389 135 846 76 934 50 497
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 822 44 295 57 188 72 369 12 864 13 170 11 816 12 838 95 800 106 200
Kortfristiga skulder 306 621 399 843 313 530 369 609 367 440 198 081 202 442 345 396 272 756 156 598
Skulder och eget kapital 541 153 668 310 576 951 593 242 560 122 409 585 394 646 494 080 445 490 313 295
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD 3 197 3 183 2 694 1 820 - 0 600 581 570 570
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 9 788 14 574 11 279 9 606 10 636 10 171 17 180 27 906 17 787 15 590
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 0 - - -
Sociala kostnader 6 068 7 510 6 575 4 874 5 027 4 862 6 638 10 526 6 872 5 663
Utdelning till aktieägare 0 10 000 16 000 0 0 20 000 20 000 20 000 10 000 0
Omsättning 304 842 240 271 328 993 277 464 161 198 137 825 131 770 206 367 43 688 27 207
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 33 26 23 21 19 35 71 48 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 686 7 278 12 648 12 053 7 651 7 252 3 765 2 902 905 573
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 745 784 798 720 770 802 636 572 554 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 787 9 125 -13 486 -6 717 -9 893 -18 751 -36 857 -4 282 -9 035 643
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,50% -26,96% 18,63% 72,54% 16,60% 4,57% -36,04% 374,26% 61,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,21% 1,59% -2,33% -1,35% -2,15% 6,06% 20,09% 12,15% 5,81% -1,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,71% 4,42% -4,09% -2,88% -7,48% 18,02% 60,17% 29,15% 59,63% -15,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 2,89% 18,48% 36,13% -23,55% 9,02% 4,45% -13,35% 11,11% 24,51% 61,16%
Rörelsekapital/omsättning -39,83% 32,42% 22,25% 23,53% 109,20% 141,94% 133,45% 65,84% -65,86% -213,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,35% 33,54% 35,75% 25,50% 32,10% 48,42% 45,71% 27,49% 17,27% 16,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,32% 80,10% 73,96% 48,40% 100,02% 125,96% 106,85% 93,86% 40,10% 18,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!