Visa allt om Svensk Exponeringsteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 23 685 23 889 15 348 15 288 15 892 19 690 14 237 15 484 14 459 5 277
Övrig omsättning 13 37 0 0 0 0 1 030 0 52 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 889 3 336 -57 629 978 929 1 124 87 32 488
Resultat efter finansnetto 1 879 3 324 974 620 966 907 1 105 60 2 458
Årets resultat 1 605 2 228 1 016 892 946 784 900 289 78 328
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 447 3 326 3 627 3 731 3 321 3 777 2 102 1 868 1 766 2 313
Omsättningstillgångar 10 094 11 918 6 639 5 239 5 788 4 068 5 550 4 098 4 095 3 670
Tillgångar 13 541 15 243 10 267 8 971 9 108 7 844 7 652 5 965 5 862 5 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 526 7 421 5 493 4 727 4 085 3 139 2 755 2 155 1 866 1 788
Obeskattade reserver 3 277 2 962 1 982 2 111 1 888 1 746 1 348 948 861 968
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 114 84 84 184 784 450
Kortfristiga skulder 3 738 4 860 2 792 2 133 3 022 2 876 3 465 2 679 2 351 2 777
Skulder och eget kapital 13 541 15 243 10 267 8 971 9 108 7 844 7 652 5 965 5 862 5 983
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 4 668 4 230 3 457
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 744 1 518 1 191
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 698 23 926 15 348 15 288 15 892 19 690 15 267 15 484 14 511 5 277
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 17 15 9 9 11 15 15 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 405 1 023 1 699 1 766 1 790 949 1 032 1 033 440
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 472 452 665 708 691 389 430 414 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 092 3 602 223 894 1 279 1 196 1 279 235 165 567
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,85% 55,65% 0,39% -3,80% -19,29% 38,30% -8,05% 7,09% 174,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,95% 21,89% 9,60% 7,01% 10,74% 11,84% 14,69% 1,46% 0,55% 8,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,98% 13,96% 6,42% 4,11% 6,15% 4,72% 7,89% 0,56% 0,22% 9,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,55% 59,53% 62,72% 59,93% 60,37% 55,49% 57,10% 56,87% 59,79% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,84% 29,54% 25,07% 20,32% 17,40% 6,05% 14,64% 9,16% 12,06% 16,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,07% 63,84% 68,56% 71,05% 61,02% 57,38% 49,74% 48,52% 43,29% 42,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,84% 193,68% 179,55% 189,59% 149,31% 101,77% 120,09% 102,91% 147,89% 110,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!