Visa allt om Esswell International Holding Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 057 661 783 292 960 571 1 028 427 1 002 085 889 503 860 100 945 561 883 722 937 631
Övrig omsättning 922 5 682 3 017 3 469 775 2 013 30 163 465 582
Rörelseresultat (EBIT) 47 558 40 103 42 435 45 012 34 917 28 985 18 165 23 070 14 753 17 604
Resultat efter finansnetto 41 762 37 449 38 341 39 546 27 881 25 004 14 435 19 765 11 069 13 990
Årets resultat 33 746 30 126 30 360 31 358 21 857 19 496 11 295 14 439 8 554 10 180
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 520 3 295 3 241 2 603 2 747 2 466 1 267 2 530 2 865 2 129
Omsättningstillgångar 289 201 270 418 195 662 315 696 351 430 336 909 255 064 282 915 280 458 262 663
Tillgångar 291 721 273 713 198 903 318 299 354 177 339 375 256 331 285 445 283 323 264 792
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 068 61 717 59 733 55 088 42 885 40 145 31 363 32 699 42 153 43 457
Minoritetsintressen 1 650 1 252 638 900 1 049 741 942 952 0 705
Avsättningar (tkr) 0 0 902 1 562 1 562 1 562 1 562 1 572 661 4 973
Långfristiga skulder 45 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Kortfristiga skulder 178 003 180 744 107 630 230 749 278 681 266 927 192 464 220 222 210 509 185 657
Skulder och eget kapital 291 721 273 713 198 903 318 299 354 177 339 375 256 331 285 445 283 323 264 792
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 3 046 2 591 2 629 2 663 2 639 1 858 2 348 2 968 2 545 1 506
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 711 14 248 14 174 12 969 12 146 11 740 12 531 11 128 10 426 12 345
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 8 914 9 077 8 260 7 990 7 451 6 746 7 212 6 768 6 333 6 489
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 058 583 788 974 963 588 1 031 896 1 002 860 891 516 860 130 945 724 884 187 938 213
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 27 26 25 25 23 25 24 23 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 40 679 29 011 36 945 41 137 40 083 38 674 34 404 39 398 38 423 37 505
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 072 996 1 000 990 940 936 958 970 930 872
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 285 41 788 44 100 46 748 36 528 30 305 19 515 24 439 15 806 18 508
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,03% -18,46% -6,60% 2,63% 12,66% 3,42% -9,04% 7,00% -5,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,32% 14,76% 21,41% 14,26% 9,89% 8,62% 7,31% 8,35% 5,28% 6,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,50% 5,16% 4,43% 4,41% 3,50% 3,29% 2,18% 2,52% 1,69% 1,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,84% 8,97% 7,98% 7,78% 7,27% 5,97% 6,74% 6,18% 5,21% 5,10%
Rörelsekapital/omsättning 10,51% 11,45% 9,16% 8,26% 7,26% 7,87% 7,28% 6,63% 7,92% 8,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,99% 22,55% 30,03% 17,31% 12,11% 11,83% 12,24% 11,46% 14,88% 16,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,70% 146,07% 176,40% 135,56% 124,63% 123,88% 130,18% 127,84% 130,50% 139,80%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2
Resultat efter finansnetto 20 529 20 726 20 742 18 799 16 154 15 854 7 849 9 498 20 643 7 518
Årets resultat 29 078 27 226 27 199 25 086 18 303 18 003 10 003 11 702 23 002 10 002
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Omsättningstillgångar 34 555 32 160 31 945 28 547 20 594 20 290 12 293 14 041 25 493 12 616
Tillgångar 94 555 77 160 76 945 73 547 65 594 65 290 57 293 59 041 70 493 57 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 737 42 659 42 433 40 234 33 447 33 144 25 141 26 838 38 136 25 134
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 45 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Kortfristiga skulder 4 818 4 501 4 512 3 313 2 147 2 146 2 152 2 203 2 357 2 482
Skulder och eget kapital 94 555 77 160 76 945 73 547 65 594 65 290 57 293 59 041 70 493 57 616
Löner & utdelning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 28 000 27 000 27 000 25 000 18 300 0 10 000 11 700 23 000 10 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 - 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,31% 55,29% 55,15% 54,71% 50,99% 50,76% 43,88% 45,46% 54,10% 43,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 717,21% 714,51% 708,00% 861,67% 959,20% 945,48% 571,24% 637,36% 1 081,59% 508,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!