Visa allt om SRB Gruppen Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 59 779 57 329 62 650 64 492 91 598 130 384 117 659 99 331 69 215 73 784
Övrig omsättning 1 004 3 189 1 013 770 2 42 11 113 60 120
Rörelseresultat (EBIT) 132 1 710 1 851 -2 545 -1 893 7 877 5 260 5 979 2 408 -959
Resultat efter finansnetto 104 1 670 1 808 -2 596 -1 966 7 819 5 298 5 204 2 411 -920
Årets resultat 182 1 235 1 769 -2 249 -1 976 5 960 3 976 3 058 2 065 -920
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 317 5 167 5 428 4 374 2 964 3 518 3 112 1 959 3 569 4 120
Omsättningstillgångar 14 116 13 755 14 753 13 322 28 356 41 216 34 758 29 346 21 354 22 817
Tillgångar 20 433 18 922 20 181 17 696 31 320 44 734 37 870 31 305 24 923 26 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 546 7 515 6 472 4 703 8 952 14 528 12 361 11 035 10 278 12 114
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 320 267 580 856 1 239 1 512 1 318 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 567 11 141 13 129 12 137 21 129 28 693 24 191 20 270 14 645 14 823
Skulder och eget kapital 20 433 18 922 20 181 17 696 31 320 44 734 37 870 31 305 24 923 26 937
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 649 1 575 1 588 1 567 1 678 2 007 1 354 1 204 1 022 1 612
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 35 813 34 413 37 398 39 443 56 516 75 124 69 095 56 766 39 501 42 301
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 13 669 13 572 13 866 15 871 20 624 28 066 25 348 19 829 13 726 15 164
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 783 60 518 63 663 65 262 91 600 130 426 117 670 99 444 69 275 73 904
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 95 101 116 123 174 252 240 201 139 159
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 629 568 540 524 526 517 490 494 498 464
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 556 520 487 495 484 448 428 417 415 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 082 2 897 2 706 -1 254 -1 009 8 551 5 808 7 294 4 226 811
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,27% -8,49% -2,86% -29,59% -29,75% 10,82% 18,45% 43,51% -6,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,69% 9,06% 9,22% -14,29% -6,04% 17,65% 14,12% 19,17% 9,81% -3,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,23% 2,99% 2,97% -3,92% -2,07% 6,06% 4,54% 6,04% 3,53% -1,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,59% 4,56% 2,59% 1,84% 7,89% 9,60% 8,98% 9,14% 9,69% 10,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,93% 39,72% 32,07% 26,58% 28,58% 32,48% 32,64% 35,25% 41,24% 44,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,33% 123,46% 112,37% 109,76% 134,20% 143,64% 143,68% 144,78% 145,81% 153,93%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 18 858 19 317 19 764 20 885 26 867 32 763 29 651 28 069 23 605 21 852
Övrig omsättning 693 1 109 625 759 0 20 0 80 64 383
Rörelseresultat (EBIT) 954 1 399 3 597 1 532 670 5 983 5 024 4 970 1 328 1 179
Resultat efter finansnetto 1 245 1 368 3 566 1 498 639 5 968 5 077 4 191 1 302 1 292
Årets resultat 320 1 500 1 736 -1 438 -1 784 5 782 3 817 2 791 1 778 834
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 218 5 330 5 097 3 845 1 881 2 244 1 911 2 259 3 179 3 454
Omsättningstillgångar 5 757 5 338 5 863 5 556 11 122 16 774 15 296 12 853 10 845 11 836
Tillgångar 11 975 10 668 10 960 9 400 13 003 19 018 17 207 15 112 14 024 15 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 516 7 345 6 038 4 302 7 740 13 124 11 142 9 975 9 484 11 606
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 459 3 322 4 922 5 098 5 263 5 895 6 065 5 137 4 540 3 684
Skulder och eget kapital 11 975 10 668 10 960 9 400 13 003 19 018 17 207 15 112 14 024 15 290
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 649 1 575 1 588 1 567 1 678 2 007 1 328 1 046 942 941
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 8 377 8 139 7 361 8 834 11 581 11 330 10 292 9 881 9 392 9 488
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 3 973 4 073 3 526 4 503 5 601 5 320 4 709 4 501 4 156 4 203
Utdelning till aktieägare 1 500 0 192 0 2 000 3 600 3 800 2 650 2 300 3 900
Omsättning 19 551 20 426 20 389 21 644 26 867 32 783 29 651 28 149 23 669 22 235
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 15 15 20 23 22 21 20 20 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 714 1 288 1 318 1 044 1 168 1 489 1 412 1 403 1 180 874
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 178 917 822 759 832 868 805 806 752 604
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 784 2 216 4 131 1 999 1 145 6 342 5 449 6 239 2 871 2 674
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,38% -2,26% -5,37% -22,27% -18,00% 10,50% 5,64% 18,91% 8,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,65% 13,11% 32,82% 16,30% 5,15% 31,56% 29,69% 32,91% 9,52% 8,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,76% 7,24% 18,20% 7,34% 2,49% 18,32% 17,23% 17,72% 5,66% 6,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,88% 10,44% 4,76% 2,19% 21,81% 33,21% 31,13% 27,49% 26,71% 37,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,76% 68,85% 55,09% 45,77% 59,52% 69,01% 64,75% 66,01% 67,63% 75,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,11% 160,69% 119,12% 108,98% 211,32% 284,55% 252,20% 250,20% 238,88% 321,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!