Visa allt om SRB Gruppen Aktiebolag
Visa allt om SRB Gruppen Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 117 659 99 331 69 215 73 784 77 225 92 811 64 721 52 550 89 215 90 598
Övrig omsättning 11 113 60 120 160 117 342 1 350 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 260 5 979 2 408 -959 -786 -426 -231 -96 13 080 15 619
Resultat efter finansnetto 5 298 5 204 2 411 -920 -591 -283 -209 -130 13 567 15 750
Årets resultat 3 976 3 058 2 065 -920 -591 -273 -241 -206 9 686 11 231
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 112 1 959 3 569 4 120 5 409 5 241 6 964 623 5 626 6 478
Omsättningstillgångar 34 758 29 346 21 354 22 817 29 815 33 365 33 627 31 088 37 740 36 195
Tillgångar 37 870 31 305 24 923 26 937 35 224 38 606 40 591 31 711 43 366 42 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 361 11 035 10 278 12 114 18 633 19 224 19 497 19 737 25 148 21 713
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 302 1 013 2 386 0
Långfristiga skulder 1 318 0 0 0 0 0 0 0 0 1 083
Kortfristiga skulder 24 191 20 270 14 645 14 823 16 590 19 381 20 791 10 960 15 832 19 877
Skulder och eget kapital 37 870 31 305 24 923 26 937 35 224 38 606 40 591 31 711 43 366 42 673
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 354 1 204 1 022 1 612 1 771 1 700 2 347 2 744 3 091 2 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 69 095 56 766 39 501 42 301 46 105 57 005 38 143 28 557 36 007 35 577
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 348 19 829 13 726 15 164 17 124 20 194 13 765 11 097 13 692 13 836
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 117 670 99 444 69 275 73 904 77 385 92 928 65 063 53 900 89 215 90 598
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 240 201 139 159 168 203 198 110 148 147
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 490 494 498 464 460 457 327 478 603 616
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 428 417 415 401 416 418 295 416 391 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 808 7 294 4 226 811 884 1 023 454 -57 14 068 16 512
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,45% 43,51% -6,19% -4,46% -16,79% 43,40% 23,16% -41,10% -1,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,12% 19,17% 9,81% -3,30% -1,67% -0,68% -0,51% -0,27% 31,58% 37,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,54% 6,04% 3,53% -1,21% -0,76% -0,28% -0,32% -0,16% 15,35% 17,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,69% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,98% 9,14% 9,69% 10,83% 17,13% 15,07% 19,83% 38,30% 24,56% 18,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,64% 35,25% 41,24% 44,97% 52,90% 49,80% 48,03% 62,24% 57,99% 50,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,68% 144,78% 145,81% 153,93% 179,72% 172,15% 161,74% 282,97% 237,57% 181,49%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 29 651 28 069 23 605 21 852 18 834 21 037 14 380 13 624 12 156 22 132
Övrig omsättning - 80 64 383 381 375 581 1 880 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 024 4 970 1 328 1 179 -1 343 3 213 273 2 321 3 642 7 630
Resultat efter finansnetto 5 077 4 191 1 302 1 292 -284 4 313 1 601 2 270 13 274 16 078
Årets resultat 3 817 2 791 1 778 834 -333 3 992 3 115 5 025 7 094 13 915
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 911 2 259 3 179 3 454 4 498 5 455 7 027 429 4 336 4 934
Omsättningstillgångar 15 296 12 853 10 845 11 836 23 254 21 462 15 463 23 506 28 205 24 019
Tillgångar 17 207 15 112 14 024 15 290 27 752 26 917 22 489 23 935 32 542 28 953
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 142 9 975 9 484 11 606 17 996 18 468 17 844 16 054 18 136 17 328
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 150 3 850 8 520 5 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 5 201 5 014 536 0 0 833
Kortfristiga skulder 6 065 5 137 4 540 3 684 4 554 3 435 2 959 4 031 5 886 5 602
Skulder och eget kapital 17 207 15 112 14 024 15 290 27 752 26 917 22 489 23 935 32 542 28 953
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 328 1 046 942 941 920 865 867 922 1 190 1 090
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 292 9 881 9 392 9 488 8 475 7 527 6 358 5 565 1 852 5 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 709 4 501 4 156 4 203 3 841 3 360 2 863 2 544 1 186 2 489
Utdelning till aktieägare 3 800 2 650 2 300 3 900 0 0 0 0 5 350 6 250
Omsättning 29 651 28 149 23 669 22 235 19 215 21 412 14 961 15 504 12 156 22 132
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 20 20 25 19 19 19 13 7 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 412 1 403 1 180 874 991 1 107 757 1 048 1 737 1 383
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 805 806 752 604 733 646 550 729 644 605
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 449 6 239 2 871 2 674 117 4 510 775 2 321 4 040 8 028
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,64% 18,91% 8,02% 16,02% -10,47% 46,29% 5,55% 12,08% -45,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,69% 32,91% 9,52% 8,65% -1,02% 16,02% 7,12% 9,70% 41,00% 55,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,23% 17,72% 5,66% 6,05% -1,50% 20,50% 11,14% 17,04% 109,75% 73,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,13% 27,49% 26,71% 37,31% 99,29% 85,69% 86,95% 142,95% 183,60% 83,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,75% 66,01% 67,63% 75,91% 64,85% 68,61% 83,11% 78,93% 74,58% 72,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,20% 250,20% 238,88% 321,28% 510,63% 624,80% 522,58% 583,13% 479,19% 428,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...