Visa allt om Systemstall i Årjäng AB
Visa allt om Systemstall i Årjäng AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 868 754 947 1 016 1 315 1 911 1 243 1 365 3 386 2 706
Övrig omsättning 40 - 10 - 12 13 11 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 -62 -111 -44 -40 243 21 -187 62 31
Resultat efter finansnetto 35 -72 -116 -48 -44 235 9 -197 41 25
Årets resultat 35 -72 -104 -48 -5 201 9 -197 31 25
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 41 50 85 77 141 138 15 24 120
Omsättningstillgångar 430 201 208 457 314 1 042 740 500 1 300 840
Tillgångar 442 241 258 542 391 1 183 879 514 1 325 960
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 90 163 267 320 319 127 118 315 284
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 114 115 0 0 0 242 369 277 297 247
Kortfristiga skulder 202 36 96 275 71 594 383 119 713 429
Skulder och eget kapital 442 241 258 542 391 1 183 879 514 1 325 960
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 184 - 0 0 13 110 131
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 100 88 196 0 225 241 67 348 652 355
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 34 28 72 68 315 82 23 152 243 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Omsättning 908 754 957 1 016 1 327 1 924 1 254 1 369 3 386 2 706
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 868 754 947 1 016 1 315 1 911 1 243 1 365 1 129 1 353
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 135 119 270 259 308 324 91 519 337 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 -52 -76 -12 -11 282 54 -177 166 131
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,12% -20,38% -6,79% -22,74% -31,19% 53,74% -8,94% -59,69% 25,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,73% -25,73% -43,02% -8,12% -10,23% 20,54% 2,39% -36,38% 4,68% 3,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,95% -8,22% -11,72% -4,33% -3,04% 12,72% 1,69% -13,70% 1,83% 1,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,69% 39,92% 49,95% 56,10% 45,93% 55,78% 57,28% 48,06% 47,49% 43,64%
Rörelsekapital/omsättning 26,27% 21,88% 11,83% 17,91% 18,48% 23,44% 28,72% 27,91% 17,34% 15,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,51% 37,34% 63,18% 49,26% 81,84% 28,77% 14,45% 22,96% 23,77% 29,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,44% 180,56% 46,88% 112,36% 130,99% 142,76% 135,25% 124,37% 139,41% 140,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...