Visa allt om Kondomeriet i Svinesund AB
Visa allt om Kondomeriet i Svinesund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 977 2 054 1 393 1 778 2 008 1 918 1 816 1 723 1 820 1 888
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 154 114 -90 -253 75 -32 -5 57 289 238
Resultat efter finansnetto 117 102 -102 -260 87 -12 2 81 311 263
Årets resultat 81 1 49 -60 0 -11 1 0 230 -37
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 41 21 30 43
Omsättningstillgångar 604 512 751 705 753 652 591 549 664 510
Tillgångar 604 512 751 705 753 652 632 570 694 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 190 108 108 59 118 118 129 128 329 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 240 246 220 219 245 177 250 250 247
Kortfristiga skulder 164 164 397 426 416 288 325 192 116 207
Skulder och eget kapital 604 512 751 705 753 652 632 570 694 553
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 363 376 440 554 506 521 551 502 480 422
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 94 86 139 174 158 164 173 160 152 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Omsättning 1 977 2 054 1 393 1 778 2 008 1 918 1 816 1 723 1 820 1 888
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 977 2 054 1 393 1 778 1 004 959 908 862 910 1 888
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 465 580 728 332 343 362 331 317 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 154 114 -90 -253 75 -32 12 66 302 258
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,75% 47,45% -21,65% -11,45% 4,69% 5,62% 5,40% -5,33% -3,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,50% 25,00% -9,72% -32,34% 14,87% 1,53% 4,43% 19,47% 49,71% 52,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,79% 6,23% -5,24% -12,82% 5,58% 0,52% 1,54% 6,44% 18,96% 15,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,17% 38,27% 45,23% 40,16% 48,36% 47,91% 54,13% 56,24% 63,96% 55,67%
Rörelsekapital/omsättning 22,26% 16,94% 25,41% 15,69% 16,78% 18,98% 14,65% 20,72% 30,11% 16,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,46% 21,09% 14,38% 8,37% 15,67% 18,10% 20,41% 22,46% 47,41% 17,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,15% 71,95% 112,59% 109,15% 76,68% 118,06% 64,00% 44,79% 330,17% 137,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...