Visa allt om Blackstone Steakhouse AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 16 658 17 464 10 368 13 081 14 614 15 688 18 573 21 173 18 074 16 342
Övrig omsättning 2 416 133 224 217 59 15 17 105 0 5
Rörelseresultat (EBIT) 818 3 061 585 1 273 943 938 377 960 424 1 520
Resultat efter finansnetto 801 3 035 532 1 219 892 866 310 10 809 390 1 494
Årets resultat 334 1 784 1 933 36 114 226 10 153 1 1 558
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 312 2 993 2 682 2 857 3 391 3 985 4 550 3 453 3 761 486
Omsättningstillgångar 3 910 5 581 3 311 3 174 2 783 2 830 2 092 14 599 4 337 4 432
Tillgångar 6 223 8 574 5 992 6 032 6 174 6 815 6 642 18 052 8 098 4 919
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 563 3 229 1 445 1 445 512 476 361 11 135 1 288 2 787
Obeskattade reserver 1 744 1 376 590 663 639 701 991 991 425 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 233 433 991 1 573 1 416 2 160 2 448 2 816 0
Kortfristiga skulder 2 916 3 735 3 523 2 933 3 449 4 222 3 129 3 477 3 569 2 081
Skulder och eget kapital 6 223 8 574 5 992 6 032 6 174 6 815 6 642 18 052 8 098 4 919
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 6 418 4 672 4 056
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 2 222 1 680 1 585
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 0 0 0 11 000 306 1 500
Omsättning 19 074 17 597 10 592 13 298 14 673 15 703 18 590 21 278 18 074 16 347
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 9 12 12 12 15 20 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 281 1 343 1 152 1 090 1 218 1 307 1 238 1 059 1 205 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 452 466 365 421 440 513 435 427 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 210 3 282 780 1 833 1 646 1 628 1 040 1 551 794 1 730
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,62% 68,44% -20,74% -10,49% -6,85% -15,53% -12,28% 17,15% 10,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,39% 35,79% 9,81% 21,15% 15,42% 13,76% 5,84% 60,53% 5,45% 31,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,00% 17,57% 5,67% 9,75% 6,51% 5,98% 2,09% 51,60% 2,44% 9,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,88% 72,48% 71,07% 71,26% 70,66% 67,70% 65,26% 65,73% 63,51% 66,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,97% 10,57% -2,04% 1,84% -4,56% -8,87% -5,58% 52,53% 4,25% 14,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,98% 50,18% 31,80% 32,53% 16,37% 15,01% 17,07% 65,96% 20,00% 57,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,22% 138,93% 87,28% 100,38% 74,28% 60,68% 56,82% 411,07% 101,79% 194,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!