Visa allt om Byggutrustning Luleå AB
Visa allt om Byggutrustning Luleå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 24 399 28 092 21 910 25 472 30 714 25 637 21 159 24 662 27 748 25 746
Övrig omsättning - 765 3 26 98 72 - - - 464
Rörelseresultat (EBIT) 4 945 6 730 4 614 6 076 7 351 6 469 4 139 7 785 7 832 6 977
Resultat efter finansnetto 5 563 6 581 6 380 6 790 8 174 6 872 4 290 8 090 8 153 7 085
Årets resultat 4 339 4 765 5 121 4 822 4 900 3 666 2 696 4 941 4 814 3 679
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 944 12 247 12 841 13 855 11 700 9 086 6 441 7 150 8 962 10 296
Omsättningstillgångar 20 512 35 470 30 816 27 503 27 288 29 706 27 980 26 123 19 271 12 608
Tillgångar 49 456 47 717 43 657 41 358 38 987 38 792 34 420 33 274 28 233 22 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 024 32 085 28 520 25 599 21 578 24 678 21 812 19 890 15 719 11 555
Obeskattade reserver 12 904 12 818 12 528 12 767 12 568 11 100 9 273 8 712 7 540 6 129
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 528 2 814 2 609 2 991 4 842 3 014 3 335 4 671 4 974 5 220
Skulder och eget kapital 49 456 47 717 43 657 41 358 38 987 38 792 34 420 33 274 28 233 22 904
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 482 444 428 389 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 650 3 649 3 444 3 313 3 514 2 522 2 654 2 335 2 420 2 316
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 345 1 361 1 263 1 215 5 261 1 208 1 203 1 221 1 136 1 133
Utdelning till aktieägare 1 920 1 200 0 800 0 0 0 0 0 650
Omsättning 24 399 28 857 21 913 25 498 30 812 25 709 21 159 24 662 27 748 26 210
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 050 3 512 2 739 3 184 3 839 3 205 2 645 3 083 3 469 2 861
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 633 631 593 571 627 534 547 505 503 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 047 7 900 5 536 7 151 8 736 7 462 4 929 8 686 8 890 7 903
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,15% 28,22% -13,98% -17,07% 19,80% 21,16% -14,20% -11,12% 7,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,25% 14,64% 14,61% 16,42% 20,96% 17,73% 12,47% 24,32% 29,00% 31,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,80% 24,87% 29,11% 26,66% 26,61% 26,82% 20,29% 32,81% 29,51% 27,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,52% 52,82% 56,47% 55,90% 53,62% 53,34% 52,95% 59,57% 53,98% 50,90%
Rörelsekapital/omsättning 73,71% 116,25% 128,74% 96,23% 73,08% 104,12% 116,48% 86,98% 51,52% 28,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,15% 88,19% 87,71% 84,65% 79,10% 84,70% 83,23% 78,63% 74,90% 69,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 805,58% 1 255,51% 1 176,27% 915,38% 561,15% 981,72% 835,08% 556,63% 384,88% 238,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...