Visa allt om Nordanö Partners AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 48 614 38 496 90 758 43 245 185 217 71 400 116 427 138 911 85 370 71 588
Övrig omsättning 13 230 11 887 12 846 15 499 16 430 31 378 15 251 0 0 32 151
Rörelseresultat (EBIT) 1 643 -10 226 42 487 7 247 95 523 10 476 29 935 45 538 12 158 46 003
Resultat efter finansnetto 1 967 -10 189 41 879 7 893 95 591 10 354 29 869 45 897 12 837 45 999
Årets resultat 0 0 24 005 10 489 71 940 0 1 6 -99 27 407
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 365 871 1 419 2 179 2 510 617 948 689 830
Omsättningstillgångar 21 791 25 913 146 300 118 815 138 790 50 617 75 122 60 926 70 938 81 046
Tillgångar 21 828 26 279 147 171 120 234 140 969 53 128 75 739 61 875 71 627 81 876
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 367 367 36 266 12 261 72 272 332 332 331 325 27 424
Obeskattade reserver 12 453 12 778 23 057 12 598 19 993 17 984 23 578 25 238 28 586 28 749
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 009 13 134 87 848 95 375 48 703 34 811 51 829 36 306 42 716 25 703
Skulder och eget kapital 21 828 26 279 147 171 120 234 140 969 53 128 75 739 61 875 71 627 81 876
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD 9 326 9 743 9 596 7 650 10 790 9 836 2 552 6 231 6 231 4 589
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 901 8 236 12 297 9 097 24 433 18 029 32 038 23 612 22 750 20 058
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 8 544 8 161 8 920 6 704 15 184 12 382 14 762 12 832 11 566 8 612
Utdelning till aktieägare 0 0 34 500 0 71 900 0 0 0 0 27 000
Omsättning 61 844 50 383 103 604 58 744 201 647 102 778 131 678 138 911 85 370 103 739
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 26 26 29 31 26 38 33 31 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 870 1 481 3 491 1 491 5 975 2 746 3 064 4 209 2 754 2 309
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 121 1 120 1 253 850 1 760 1 636 1 353 1 370 1 363 1 127
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 931 -9 720 43 059 7 974 96 685 10 744 30 121 45 839 12 532 46 798
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,28% -57,58% 109,87% -76,65% 159,41% -38,67% -16,19% 62,72% 19,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,57% -29,34% 29,78% 6,71% 67,81% 19,72% 39,61% 74,93% 17,94% 56,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,30% -20,03% 48,30% 18,66% 51,61% 14,67% 25,77% 33,38% 15,05% 64,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,29% 33,20% 64,40% 54,20% 48,64% 22,14% 20,01% 17,72% 33,06% 77,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,18% 39,32% 36,86% 18,37% 62,33% 27,03% 24,72% 32,35% 31,58% 60,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 241,88% 197,30% 166,54% 124,58% 284,97% 145,41% 144,94% 167,81% 166,07% 315,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!