Visa allt om Tommy's Allservice AB
Visa allt om Tommy's Allservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 480 370 1 330 1 529 1 503 1 443 1 533 2 108 3 172 2 745
Övrig omsättning - - 51 - - - - - - 20
Rörelseresultat (EBIT) 99 -121 58 197 38 21 53 206 74 253
Resultat efter finansnetto 110 -101 59 215 40 16 74 248 72 263
Årets resultat 79 -101 44 146 69 6 45 177 -13 151
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 525 530 135 139 144 149 475 664 825 777
Omsättningstillgångar 987 869 1 571 1 547 1 200 1 136 682 886 1 189 1 363
Tillgångar 1 512 1 399 1 705 1 686 1 344 1 285 1 157 1 549 2 014 2 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 178 1 099 1 200 1 156 1 010 941 935 1 289 1 498 1 510
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 226 287 257 57 58 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 107 13 248 473 277 344 223 260 517 629
Skulder och eget kapital 1 512 1 399 1 705 1 686 1 344 1 285 1 157 1 549 2 014 2 140
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 489 454 516 835 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 60 440 430 397 0 0 0 158 307
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 15 51 54 479 50 46 124 437 301
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 400 0 185 0
Omsättning 480 370 1 381 1 529 1 503 1 443 1 533 2 108 3 172 2 765
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 480 370 665 1 529 1 503 1 443 1 533 2 108 1 057 915
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 18 79 252 488 445 555 510 657 479 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 104 -116 63 202 43 26 58 208 76 256
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,73% -72,18% -13,02% 1,73% 4,16% -5,87% -27,28% -33,54% 15,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,28% -7,22% 3,46% 12,75% 2,90% 1,79% 7,00% 16,46% 3,87% 12,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,92% -27,30% 4,44% 14,06% 2,59% 1,59% 5,28% 12,10% 2,46% 9,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,92% 52,16% 64,21% 69,98% 59,35% 58,14% 54,47% 56,02% 64,31% 96,10%
Rörelsekapital/omsättning 183,33% 231,35% 99,47% 70,24% 61,41% 54,89% 29,94% 29,70% 21,19% 26,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,91% 78,56% 70,38% 68,56% 75,15% 73,23% 80,81% 83,21% 74,38% 70,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 922,43% 6 684,62% 633,47% 327,06% 433,21% 330,23% 305,83% 340,77% 198,07% 201,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...