Visa allt om Stockholms sovrum AB
Visa allt om Stockholms sovrum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 *
Nettoomsättning 4 916 4 877 5 425 4 259 4 059 3 399 4 802 2 584 1 035 -
Övrig omsättning - - - - - - 1 127 169 -
Rörelseresultat (EBIT) 51 -201 89 -79 124 -423 52 -601 -33 -
Resultat efter finansnetto 50 -202 82 -82 123 -429 50 -601 -52 -
Årets resultat 50 -202 82 -82 123 -429 65 -601 -52 -
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 10 15 25 11 16 25 13 22 60 -
Omsättningstillgångar 1 711 1 810 2 050 1 797 1 731 1 284 1 075 846 52 -
Tillgångar 1 721 1 824 2 075 1 808 1 748 1 308 1 087 869 112 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 425 -925 -723 -805 -723 -846 -418 -482 66 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 15 15 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 759 1 984 2 027 1 850 1 795 1 795 1 097 765 12 -
Kortfristiga skulder 536 765 771 764 676 360 408 571 19 -
Skulder och eget kapital 1 721 1 824 2 075 1 808 1 748 1 308 1 087 869 112 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 40 15 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 629 609 537 400 439 421 35 163 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 194 178 154 124 133 150 41 34 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Omsättning 4 916 4 877 5 425 4 259 4 059 3 399 4 803 2 711 1 204 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 2 2 2 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 458 2 439 2 713 1 420 2 030 1 700 2 401 1 292 518 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 364 413 395 231 263 287 332 87 101 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 -191 99 -74 133 -408 62 -591 -20 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,80% -10,10% 27,38% 4,93% 19,42% -29,22% 85,84% 149,66% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,96% -11,02% 4,29% -4,37% 7,09% -32,34% 4,78% -69,16% -26,79% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,04% -4,12% 1,64% -1,85% 3,05% -12,44% 1,08% -23,26% -2,90% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,85% 34,67% 38,01% 36,82% 34,05% 31,66% 30,72% 72,87% 41,35% -
Rörelsekapital/omsättning 23,90% 21,43% 23,58% 24,25% 25,99% 27,18% 13,89% 10,64% 3,19% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,69% -50,71% -34,84% -44,52% -41,36% -64,68% -38,45% -54,19% 68,57% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,72% 60,00% 81,06% 36,52% 77,22% 65,28% 28,19% 24,87% 273,68% -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...