Visa allt om Porsmaden Aktiebolag
Visa allt om Porsmaden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 517 1 689 1 501 1 695 1 672 1 188 1 085 1 241 1 303 928
Övrig omsättning - - - - - 40 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 120 84 -82 90 191 93 114 378 180 148
Resultat efter finansnetto 39 -3 -164 -7 81 22 65 246 23 23
Årets resultat 31 -3 -58 0 59 23 65 143 22 12
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 446 3 531 3 548 3 421 3 495 3 569 3 628 3 702 3 777 3 827
Omsättningstillgångar 582 422 574 821 596 534 497 487 243 169
Tillgångar 4 028 3 952 4 121 4 242 4 090 4 102 4 125 4 190 4 020 3 996
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 779 748 751 810 810 751 728 683 539 517
Obeskattade reserver 8 0 0 107 115 114 124 149 92 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 965 2 965 2 965 2 965 2 866 2 914 3 010 3 112 3 208 3 054
Kortfristiga skulder 276 239 405 360 301 324 263 247 181 324
Skulder och eget kapital 4 028 3 952 4 121 4 242 4 090 4 102 4 125 4 190 4 020 3 996
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 320 234 197 303 291 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 364 408 468 404 0 0 0 0 0 52
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 155 168 189 180 142 115 104 132 107 101
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 1 517 1 689 1 501 1 695 1 672 1 228 1 085 1 241 1 303 928
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 517 1 689 1 501 1 695 1 672 1 188 1 085 1 241 1 303 928
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 552 589 681 659 469 353 310 453 415 301
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 205 162 -8 164 265 163 188 452 256 219
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,18% 12,52% -11,45% 1,38% 40,74% 9,49% -12,57% -4,76% 40,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,98% 2,13% -1,99% 2,17% 4,74% 2,27% 2,76% 9,14% 4,58% 3,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,91% 4,97% -5,46% 5,43% 11,60% 7,83% 10,51% 30,86% 14,12% 16,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,66% 82,89% 93,74% 85,13% 85,41% 93,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,17% 10,83% 11,26% 27,20% 17,64% 17,68% 21,57% 19,34% 4,76% -16,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,49% 18,93% 18,22% 20,95% 21,88% 20,36% 19,86% 18,86% 15,06% 14,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,87% 176,57% 141,73% 228,06% 198,01% 164,81% 188,97% 197,17% 134,25% 52,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...