Visa allt om Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 4 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 33 989 30 015 27 686 25 730 349 8 499 7 255 8 824 9 007 9 599
Övrig omsättning 21 0 310 0 3 64 1 0 53 0
Rörelseresultat (EBIT) 7 312 6 900 6 503 5 881 -995 1 963 794 1 918 1 443 2 071
Resultat efter finansnetto 7 273 6 878 6 497 5 876 -998 1 977 793 1 933 1 389 2 134
Årets resultat 0 1 086 -93 -183 -998 1 538 3 199 1 390 936 1 318
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 593 3 336 2 905 2 979 258 294 535 325 391 638
Omsättningstillgångar 11 242 9 061 8 201 10 909 669 2 786 4 418 6 129 5 716 5 545
Tillgångar 14 835 12 397 11 106 13 888 927 3 079 4 952 6 455 6 107 6 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 541 1 541 455 549 732 1 730 3 692 2 293 2 153 2 467
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 3 317 3 175 3 039
Avsättningar (tkr) 463 286 187 105 0 0 128 55 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 830 10 569 10 463 13 234 195 1 349 1 132 789 778 677
Skulder och eget kapital 14 835 12 397 11 106 13 888 927 3 079 4 952 6 455 6 107 6 183
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 498 2 912 2 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 901 1 092 985
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 250
Omsättning 34 010 30 015 27 996 25 730 352 8 563 7 256 8 824 9 060 9 599
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 18 18 17 3 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 124 1 668 1 538 1 514 116 1 700 1 451 1 765 1 501 1 600
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 603 487 467 496 152 607 703 696 679 640
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 116 7 554 7 271 6 545 -960 2 085 940 2 203 1 766 2 455
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,24% 8,41% 7,60% 7 272,49% - 17,15% -17,78% -2,03% -6,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 49,50% 55,71% 58,63% 42,36% -107,34% 66,06% 16,05% 29,95% 23,94% 34,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,61% 23,01% 23,52% 22,86% -285,10% 23,93% 10,96% 21,91% 16,23% 22,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -96,85% 80,06% 77,60% 80,86% 78,74% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,67% -5,02% -8,17% -9,04% 135,82% 16,91% 45,29% 60,52% 54,82% 50,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,39% 12,43% 4,10% 3,95% 78,96% 56,19% 74,56% 75,60% 75,81% 78,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,62% 85,73% 78,38% 82,43% 343,08% 206,52% 390,28% 776,81% 734,70% 819,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!