Visa allt om Bredhälla Aluminiumförädling AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 16 854 17 207 15 884 13 205 17 567 19 296 18 032 16 675 15 024 12 592
Övrig omsättning 875 942 1 262 1 703 754 1 318 158 298 645 235
Rörelseresultat (EBIT) 1 087 1 101 648 486 1 233 1 155 524 984 1 261 -66
Resultat efter finansnetto 602 824 384 211 633 548 -90 371 657 -726
Årets resultat 495 630 483 343 457 152 78 89 84 0
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 268 12 712 13 067 9 251 9 897 8 538 9 240 9 926 10 432 10 971
Omsättningstillgångar 3 635 3 308 3 436 7 422 7 819 8 008 6 876 5 948 5 083 3 631
Tillgångar 15 903 16 020 16 504 16 673 17 716 16 547 16 116 15 874 15 514 14 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 769 4 273 3 643 3 160 2 817 788 636 558 469 285
Obeskattade reserver 881 900 873 1 077 1 308 1 218 1 018 1 414 1 411 1 161
Avsättningar (tkr) 654 634 614 616 595 136 113 85 56 0
Långfristiga skulder 5 185 5 846 6 596 7 470 7 985 6 711 7 238 7 332 7 929 7 643
Kortfristiga skulder 4 414 4 366 4 778 4 350 5 011 7 694 7 112 6 486 5 649 5 512
Skulder och eget kapital 15 903 16 020 16 504 16 673 17 716 16 547 16 116 15 874 15 514 14 601
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 7 633 6 840 6 242
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 3 012 2 409 2 243
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 729 18 149 17 146 14 908 18 321 20 614 18 190 16 973 15 669 12 827
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 26 26 25 28 29 28 25 21 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 674 662 611 528 627 665 644 667 715 630
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 413 423 390 394 407 436 427 419 446 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 643 1 656 1 196 1 132 1 874 1 892 1 274 1 793 2 244 1 068
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,05% 8,33% 20,29% -24,83% -8,96% 7,01% 8,14% 10,99% 19,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,84% 6,87% 3,93% 2,91% 6,96% 6,98% 3,25% 6,21% 8,13% -0,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,45% 6,40% 4,08% 3,68% 7,02% 5,99% 2,91% 5,91% 8,39% -0,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,50% 86,21% 86,74% 85,79% 85,77% 80,37% 85,12% 82,15% 86,16% 84,88%
Rörelsekapital/omsättning -4,62% -6,15% -8,45% 23,26% 15,98% 1,63% -1,31% -3,23% -3,77% -14,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,31% 31,05% 26,20% 23,99% 21,66% 10,50% 8,87% 10,46% 10,12% 8,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,19% 49,98% 53,75% 133,77% 120,95% 81,44% 82,30% 74,53% 73,73% 51,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!