Visa allt om Accenture AB
Visa allt om Accenture AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 4 201 112 3 477 322 2 920 891 2 413 728 1 960 408 1 709 668 1 854 310 1 784 123 1 628 760 1 575 747
Övrig omsättning 96 746 649 141 200 540 436 391 431 419
Rörelseresultat (EBIT) 401 229 368 255 181 390 195 391 96 884 23 390 65 354 102 604 54 396 -27 492
Resultat efter finansnetto 400 734 367 564 181 390 195 775 101 759 27 284 69 317 104 522 53 200 -19 117
Årets resultat 300 843 276 341 132 880 149 464 107 744 5 015 24 668 71 295 34 661 -8 060
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 339 113 545 142 102 160 604 26 373 30 244 33 719 17 373 28 998 34 567
Omsättningstillgångar 2 000 203 1 528 978 1 277 287 1 122 087 1 003 340 827 415 827 268 781 761 677 618 562 228
Tillgångar 2 095 542 1 642 523 1 419 389 1 282 691 1 029 713 857 659 860 987 799 134 706 616 596 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 691 302 612 776 429 664 475 693 376 429 268 345 284 844 281 691 210 396 151 943
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 39 727 29 105 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 10 267 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 404 240 1 029 747 989 725 796 731 653 284 549 587 547 038 517 443 496 220 444 852
Skulder och eget kapital 2 095 542 1 642 523 1 419 389 1 282 691 1 029 713 857 659 860 987 799 134 706 616 596 795
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 - 20 023 21 248 21 738
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 3 318 2 664 5 130
Löner till övriga anställda 801 151 64 099 632 282 609 930 592 657 623 479 678 710 596 334 531 185 588 747
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 385 447 340 183 343 530 306 673 296 733 306 303 297 645 264 949 248 075 248 727
Utdelning till aktieägare 215 145 222 316 93 229 179 287 50 200 0 21 514 21 514 0 0
Omsättning 4 201 208 3 478 068 2 921 540 2 413 869 1 960 608 1 710 208 1 854 746 1 784 514 1 629 191 1 576 166
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 108 970 918 819 746 746 728 747 748 714
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 792 3 585 3 182 2 947 2 628 2 292 2 547 2 388 2 177 2 207
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 120 1 097 1 152 1 155 1 212 1 269 1 384 1 212 1 091 1 222
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 432 763 399 904 213 609 201 768 103 279 30 162 70 624 106 414 59 831 -21 502
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,81% 19,05% 21,01% 23,12% 14,67% -7,80% 3,93% 9,54% 3,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,15% 22,42% 12,79% 15,26% 9,90% 3,19% 8,07% 13,10% 7,76% -3,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,55% 10,59% 6,22% 8,11% 5,20% 1,60% 3,75% 5,87% 3,37% -1,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,19% 14,36% 9,85% 13,48% 17,86% 16,25% 15,11% 14,82% 11,14% 7,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,99% 37,31% 30,27% 37,09% 36,56% 34,70% 35,57% 35,25% 29,78% 25,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,44% 148,48% 129,05% 140,84% 153,58% 150,55% 151,23% 131,43% 117,47% 104,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...