Visa allt om NAB Solutions AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 137 831 113 664 93 395 81 343 73 345 67 339 53 605 52 410 38 765 31 772
Övrig omsättning 358 337 175 202 17 122 59 35 41 18
Rörelseresultat (EBIT) 13 874 13 375 11 149 9 545 5 468 7 896 5 151 6 211 5 201 3 201
Resultat efter finansnetto 14 268 13 436 11 218 9 596 5 514 7 930 5 158 6 199 5 202 3 217
Årets resultat 11 284 10 577 8 828 14 685 3 147 4 894 3 096 3 830 2 930 1 795
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 586 6 292 4 787 3 722 771 1 064 282 332 2 131 2 090
Omsättningstillgångar 38 746 38 711 38 260 38 732 33 079 30 208 27 562 25 293 17 150 11 825
Tillgångar 49 332 45 003 43 047 42 454 33 850 31 272 27 844 25 625 19 281 13 915
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 348 12 064 12 487 15 659 4 474 6 327 6 434 7 309 4 479 2 549
Obeskattade reserver 0 0 0 0 9 111 7 671 6 115 5 047 3 848 2 479
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 984 32 939 30 559 26 795 20 265 17 274 15 296 13 269 10 954 8 887
Skulder och eget kapital 49 332 45 003 43 047 42 454 33 850 31 272 27 844 25 625 19 281 13 915
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 920 827 977 - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 52 824 43 004 32 788 - - - - - 15 127 12 835
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 085 19 302 15 643 - - - 0 - 6 261 5 157
Utdelning till aktieägare 11 000 11 000 11 000 10 000 0 5 000 5 000 3 971 1 000 1 000
Omsättning 138 189 114 001 93 570 81 545 73 362 67 461 53 664 52 445 38 806 31 790
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 80 70 62 58 54 49 42 42 30 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 723 1 624 1 506 1 402 1 358 1 374 1 276 1 248 1 292 1 177
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 060 984 907 874 875 852 809 741 753 702
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 080 13 697 11 436 9 845 5 761 8 142 5 259 6 308 5 250 3 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,26% 21,70% 14,82% 10,90% 8,92% 25,62% 2,28% 35,20% 22,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,95% 30,02% 26,11% 22,64% 16,35% 25,45% 18,54% 24,24% 26,99% 23,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,36% 11,89% 12,03% 11,82% 7,55% 11,82% 9,63% 11,85% 13,42% 10,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,62% 82,12% 81,61% 82,72% 82,25% 83,17% 82,99% 81,63% 82,89% 80,08%
Rörelsekapital/omsättning 1,28% 5,08% 8,25% 14,67% 17,47% 19,21% 22,88% 22,94% 15,98% 9,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,03% 26,81% 29,01% 36,88% 34,21% 39,37% 40,24% 43,89% 38,80% 32,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,76% 117,52% 125,20% 144,55% 163,23% 174,88% 180,19% 190,62% 156,56% 133,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!