Visa allt om Honeröd Mark och Utemiljö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 1 466 1 872 2 129 2 158 3 452 3 657 3 371 3 407 3 012 3 076
Övrig omsättning 31 101 51 0 20 24 0 30 24 260
Rörelseresultat (EBIT) 361 250 315 -125 528 655 186 73 54 48
Resultat efter finansnetto 374 250 312 -114 523 649 179 49 34 14
Årets resultat 209 162 184 15 348 362 125 22 72 7
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 147 72 178 219 313 427 445 639 988 1 388
Omsättningstillgångar 1 593 2 311 2 465 2 223 3 455 3 494 2 623 2 475 1 851 1 714
Tillgångar 1 740 2 384 2 643 2 442 3 768 3 921 3 068 3 114 2 839 3 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 904 995 1 033 1 049 1 234 1 087 925 1 000 978 906
Obeskattade reserver 601 493 448 371 504 428 246 232 218 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 310 509 351 929 1 046 945 830 916 1 019
Kortfristiga skulder 228 585 653 670 1 101 1 360 952 1 052 727 896
Skulder och eget kapital 1 740 2 384 2 643 2 442 3 768 3 921 3 068 3 114 2 839 3 102
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 452 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 0 428 430
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - - - 157 150 146
Utdelning till aktieägare 300 300 0 200 200 200 200 200 0 0
Omsättning 1 497 1 973 2 180 2 158 3 472 3 681 3 371 3 437 3 036 3 336
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 733 936 1 065 1 079 1 726 1 829 1 686 3 407 3 012 3 076
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 109 106 139 341 370 384 421 641 593 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 410 308 410 -31 720 874 519 469 498 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,69% -12,07% -1,34% -37,49% -5,61% 8,48% -1,06% 13,11% -2,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,44% 10,49% 11,92% -4,46% 14,01% 16,70% 6,06% 2,34% 1,90% 1,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,44% 13,35% 14,80% -5,05% 15,30% 17,91% 5,52% 2,14% 1,79% 1,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,92% 46,26% 48,99% 53,10% 57,65% 59,61% 59,72% 50,40% 55,58% 46,23%
Rörelsekapital/omsättning 93,11% 92,20% 85,11% 71,96% 68,19% 58,35% 49,57% 41,77% 37,32% 26,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,90% 57,87% 52,31% 54,81% 43,18% 36,24% 36,40% 37,92% 40,44% 36,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 698,68% 395,04% 377,49% 331,79% 313,81% 256,91% 275,53% 235,27% 254,61% 191,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!