Visa allt om Synoptik Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 186 301 1 167 402 1 028 170 1 105 001 1 061 602 1 016 293 970 325 862 901 802 855 708 490
Övrig omsättning 7 617 0 0 0 10 0 1 468 533 270 2 859
Rörelseresultat (EBIT) 167 396 176 486 122 722 131 606 151 950 143 378 145 134 106 786 108 348 70 189
Resultat efter finansnetto 166 731 175 916 121 711 131 227 152 072 143 509 145 127 106 588 108 510 66 378
Årets resultat 132 013 137 575 96 330 103 078 118 454 111 818 113 085 83 029 84 532 48 837
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 421 131 714 152 198 171 934 177 732 174 529 169 536 180 886 150 741 152 907
Omsättningstillgångar 605 454 584 163 430 254 201 937 151 007 148 535 163 945 97 078 117 583 135 636
Tillgångar 712 875 715 877 582 452 373 871 328 739 323 064 333 481 277 964 268 324 288 543
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 356 850 421 548 279 619 184 892 187 835 182 839 189 499 153 018 162 641 178 482
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 486 234 0 0 60 752 489 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 355 539 294 095 302 833 188 979 140 844 139 473 143 493 124 946 105 683 110 061
Skulder och eget kapital 712 875 715 877 582 452 373 871 328 739 323 064 333 481 277 964 268 324 288 543
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 4 444 3 698 2 721 2 423 2 032 2 697 2 488 2 722 2 294 2 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 491
Löner till övriga anställda 252 669 255 649 228 412 248 728 229 256 223 354 211 791 201 624 188 312 162 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 105 155 99 755 97 309 99 602 72 247 70 049 84 581 76 980 66 202 59 659
Utdelning till aktieägare 80 000 198 037 0 0 105 000 110 120 80 90 100 000
Omsättning 1 193 918 1 167 402 1 028 170 1 105 001 1 061 612 1 016 293 971 793 863 434 803 125 711 349
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 595 566 547 555 523 516 498 484 477 450
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 994 2 063 1 880 1 991 2 030 1 970 1 948 1 783 1 683 1 574
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 678 676 634 694 678 658 640 610 564 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 204 346 216 217 164 906 178 925 204 503 188 535 185 144 141 863 144 701 117 460
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,62% 13,54% -6,95% 4,09% 4,46% 4,74% 12,45% 7,48% 13,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,50% 24,65% 21,07% 35,25% 46,26% 44,43% 43,55% 38,47% 40,51% 25,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,12% 15,12% 11,94% 11,93% 14,33% 14,13% 14,97% 12,39% 13,54% 10,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,92% 78,16% 75,55% 75,99% 76,00% 76,60% 77,18% 75,69% 76,66% 75,02%
Rörelsekapital/omsättning 21,07% 24,85% 12,39% 1,17% 0,96% 0,89% 2,11% -3,23% 1,48% 3,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,06% 58,89% 48,01% 49,45% 57,14% 56,60% 56,82% 55,05% 60,61% 61,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,00% 183,27% 125,28% 81,36% 72,35% 75,84% 86,95% 51,98% 87,01% 102,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!