Visa allt om Willhem Göteborg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 11 868 8 616 5 509 4 915 4 124 3 693 2 191 535 370 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Rörelseresultat (EBIT) -15 452 -20 530 -17 682 -15 837 -13 176 -13 203 -11 023 -10 111 -9 448 -8 899
Resultat efter finansnetto -43 193 -45 742 -43 896 -21 709 19 234 61 371 -6 131 2 530 12 094 18 210
Årets resultat -36 486 -21 700 -15 224 -17 633 31 407 67 079 -4 505 2 259 4 083 16 672
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 564 378 592 453 618 239 645 196 651 945 620 823 704 890 693 528 672 208 637 697
Omsättningstillgångar 304 620 552 603 961 540 129 805 29 9
Tillgångar 564 682 593 073 618 791 645 799 652 906 621 363 705 019 694 333 672 237 637 706
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 575 206 061 227 761 242 985 260 618 229 210 162 131 166 636 164 377 160 294
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 27 126 26 780 26 385 23 851 23 133 16 213 21 923 23 548 23 278 22 590
Långfristiga skulder 365 181 357 593 362 227 377 155 367 286 372 835 503 000 503 000 473 000 449 000
Kortfristiga skulder 2 800 2 639 2 418 1 808 1 869 3 105 17 965 1 149 11 582 5 822
Skulder och eget kapital 564 682 593 073 618 791 645 799 652 906 621 363 705 019 694 333 672 237 637 706
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 100 13 200 8 897 8 495 7 551 6 648 5 735 5 323 4 708 4 395
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 719 5 372 3 130 3 395 3 168 2 757 2 343 2 167 1 925 1 670
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 868 8 616 5 509 4 915 4 124 3 693 2 191 535 370 19
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 32 24 22 19 16 16 16 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 312 269 230 223 217 231 137 33 26 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 - 501 540 564 588 505 468 474 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -14 192 -19 237 -17 682 -15 837 -13 176 -13 203 -10 914 -8 704 -8 065 -7 527
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,74% 56,40% 12,09% 19,18% 11,67% 68,55% 309,53% 44,59% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,54% -7,60% -7,00% -3,29% 2,95% 10,85% 0,20% 1,81% 3,91% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -358,81% -523,06% -786,53% -432,04% 466,39% 1 825,26% 64,58% 2 353,46% 7 104,05% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -130,20% 100,00% -274,66% -300,69% -313,53% -341,05% -503,10% -1 889,91% -2 541,35% -
Rörelsekapital/omsättning -21,03% -23,43% -33,87% -24,52% -22,02% -69,46% -814,06% -64,30% -3 122,43% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,03% 34,74% 36,81% 37,63% 39,92% 36,89% 23,00% 24,00% 24,45% 25,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,86% 23,49% 22,83% 33,35% 51,42% 17,39% 0,72% 70,06% 0,25% 0,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!