Visa allt om Willhem Linköping AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 227 999 227 184 220 062 219 134 208 628 200 411 194 366 186 407 180 410 175 217
Övrig omsättning 9 097 7 100 4 808 0 0 4 0 66 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -22 403 -4 462 -1 018 -5 331 8 832 25 764 32 340 22 732 30 953 41 484
Resultat efter finansnetto -85 866 -44 258 -42 410 -37 083 8 825 16 498 8 371 -8 834 -8 293 -5 372
Årets resultat -202 -36 487 -35 161 -29 390 39 479 2 050 6 288 2 765 3 167 -6 224
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 067 134 981 653 940 397 936 076 931 562 924 165 923 157 924 492 1 004 294 1 004 115
Omsättningstillgångar 33 573 20 307 4 166 4 348 4 750 4 103 37 278 23 490 3 021 4 215
Tillgångar 1 100 707 1 001 960 944 563 940 424 936 312 928 268 960 435 947 982 1 007 315 1 008 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 222 66 424 102 911 138 072 167 461 127 982 125 932 119 644 116 879 113 712
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 41 925 41 727 41 309 40 029 39 799 28 956 28 339 26 256 25 175 36 635
Långfristiga skulder 950 998 842 729 769 631 719 178 698 199 733 919 772 000 772 000 0 826 000
Kortfristiga skulder 41 562 51 080 30 712 43 145 30 853 37 411 34 164 30 082 865 261 31 983
Skulder och eget kapital 1 100 707 1 001 960 944 563 940 424 936 312 928 268 960 435 947 982 1 007 315 1 008 330
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 10 862 10 431 - 8 441 8 659 9 253 8 184 7 697 7 480 6 949
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 4 402 4 292 - 3 749 3 681 3 840 3 362 2 317 2 688 2 507
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 237 096 234 284 224 870 219 134 208 628 200 415 194 366 186 473 180 410 175 217
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 24 23 24 25 29 25 21 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 769 9 466 9 568 9 131 8 345 6 911 7 775 8 877 9 021 8 761
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 - - 508 494 451 462 477 508 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 671 9 278 12 181 8 161 21 816 25 933 46 090 34 188 40 650 152 825
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,36% 3,24% 0,42% 5,04% 4,10% 3,11% 4,27% 3,32% 2,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,04% -0,45% -0,11% -0,57% 0,94% 2,78% 3,37% 2,40% 3,07% 4,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,83% -1,96% -0,46% -2,43% 4,23% 12,86% 16,64% 12,20% 17,16% 23,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -4,50% 100,00% 100,00% 0,47% 6,58% 15,09% 19,13% 14,34% 19,53% 26,14%
Rörelsekapital/omsättning -3,50% -13,55% -12,06% -17,70% -12,51% -16,62% 1,60% -3,54% -477,93% -15,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,02% 6,63% 10,90% 14,68% 17,89% 13,79% 13,11% 12,62% 11,60% 11,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,78% 39,76% 13,56% 10,08% 15,40% 10,97% 109,11% 78,09% 0,35% 13,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!