Visa allt om Intrum AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 16 848 000 15 985 000 9 434 000 6 088 000 5 628 000 5 184 000 4 565 000 4 056 000 3 949 800 3 766 000
Övrig omsättning 0 1 179 000 10 000 0 0 167 000 0 4 000 2 700 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 695 000 2 060 000 2 728 000 1 978 000 1 624 000 1 430 000 1 207 000 879 000 867 600 728 900
Resultat efter finansnetto 2 633 000 139 000 1 755 000 1 810 000 1 457 000 1 247 000 1 046 000 729 000 752 800 639 300
Årets resultat 2 078 000 -285 000 1 366 000 1 468 000 1 172 000 1 041 000 819 000 584 000 552 700 452 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 975 000 77 869 000 54 815 000 12 304 000 10 294 000 9 362 000 8 412 000 6 956 000 6 022 800 5 243 300
Omsättningstillgångar 7 793 000 8 267 000 12 960 000 2 100 000 1 851 000 1 979 000 1 810 000 1 519 000 1 884 500 1 871 700
Tillgångar 80 768 000 86 136 000 67 775 000 14 404 000 12 145 000 11 341 000 10 222 000 8 475 000 7 907 300 7 115 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 118 000 24 893 000 22 436 000 4 130 000 3 166 000 3 041 000 3 316 000 3 021 000 2 811 600 2 576 600
Minoritetsintressen 2 845 000 0 3 000 0 0 0 0 0 1 700 0
Avsättningar (tkr) 1 539 000 0 184 000 0 0 0 0 0 138 400 0
Långfristiga skulder 45 959 000 50 951 000 36 344 000 6 037 000 6 166 000 5 488 000 4 561 000 3 056 000 2 648 900 2 794 000
Kortfristiga skulder 11 307 000 10 292 000 8 808 000 4 237 000 2 813 000 2 812 000 2 345 000 2 398 000 2 306 700 1 744 400
Skulder och eget kapital 80 768 000 86 136 000 67 775 000 14 404 000 12 145 000 11 341 000 10 222 000 8 475 000 7 907 300 7 115 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 148 000 136 000 89 000 87 000 83 000 83 000 69 000 59 300 53 700
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 280 000 2 571 000 1 508 000 1 634 000 1 387 000 1 294 000 1 069 000 1 146 500 1 099 500
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 830 000 690 000 548 000 424 000 395 000 345 000 354 000 318 400 305 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 848 000 17 164 000 9 444 000 6 088 000 5 628 000 5 351 000 4 565 000 4 060 000 3 952 500 3 766 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 482 8 766 2 351 3 975 3 846 3 801 3 530 3 405 3 331 3 099
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 777 1 824 4 013 1 532 1 463 1 364 1 293 1 191 1 186 1 215
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 600 1 445 540 558 491 488 438 458 471
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 224 000 6 344 000 2 728 000 2 149 000 1 788 000 1 600 000 1 364 000 1 066 000 1 040 800 1 023 600
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,40% - 54,96% 8,17% 8,56% 13,56% 12,55% 2,69% 4,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,89% 2,46% 4,05% 13,81% 13,46% 12,72% 11,97% 10,62% 11,35% 10,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,22% 13,28% 29,10% 32,67% 29,05% 27,84% 26,81% 22,19% 22,73% 19,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,61% 38,65% 46,48% 47,54% 45,15% 42,84% 41,66% 38,76% 40,18% 38,33%
Rörelsekapital/omsättning -20,86% -12,67% 44,01% -35,10% -17,09% -16,07% -11,72% -21,67% -10,69% 3,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,67% 28,90% 33,10% 28,67% 26,07% 26,81% 32,44% 35,65% 35,56% 36,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,57% 80,32% 146,08% 49,56% 65,80% 70,38% 77,19% 63,34% 81,70% 107,30%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 557 000 402 000 215 000 159 000 105 000 102 000 92 000 90 000 85 000 74 800
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -275 000 -416 000 -557 000 -337 000 -66 000 -67 000 -60 000 -68 000 -72 000 -80 700
Resultat efter finansnetto 524 000 -783 000 1 666 000 -579 000 42 000 1 090 000 102 000 -90 000 -450 000 -18 300
Årets resultat 420 000 -687 000 1 475 000 -380 000 42 000 1 090 000 83 000 -90 000 -450 000 -18 400
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 506 000 69 781 000 55 017 000 53 551 000 8 332 000 7 536 000 7 585 000 7 409 000 7 221 000 7 718 100
Omsättningstillgångar 991 000 1 704 000 12 002 000 7 460 000 4 638 000 4 780 000 3 582 000 3 430 000 2 658 000 2 745 700
Tillgångar 69 497 000 71 485 000 67 019 000 61 011 000 12 970 000 12 316 000 11 167 000 10 839 000 9 879 000 10 463 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 208 000 14 427 000 16 447 000 17 595 000 1 247 000 2 012 000 1 729 000 3 296 000 4 139 000 4 861 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 386 000 50 193 000 42 995 000 38 006 000 7 658 000 7 469 000 6 668 000 5 524 000 3 813 000 3 807 000
Kortfristiga skulder 6 902 000 6 865 000 7 577 000 5 410 000 4 065 000 2 835 000 2 770 000 2 019 000 1 927 000 1 795 700
Skulder och eget kapital 69 497 000 71 485 000 67 019 000 61 011 000 12 970 000 12 316 000 11 167 000 10 839 000 9 879 000 10 463 800
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 63 000 21 000 16 000 8 000 10 000 25 000 18 000 26 000 14 000 10 600
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 103 000 127 000 114 000 88 000 74 000 71 000 60 000 45 000 42 900
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 66 000 54 000 58 000 39 000 48 000 47 000 42 000 38 000 29 000 26 000
Utdelning till aktieägare 0 1 440 355 1 247 000 0 651 130 0 517 000 399 000 396 723 358 851
Omsättning 557 000 402 000 215 000 159 000 105 000 102 000 92 000 90 000 85 000 74 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 70 68 57 55 54 53 46 40 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 772 5 743 3 162 2 789 1 909 1 889 1 736 1 957 2 125 2 338
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 263 2 543 2 956 2 825 2 655 2 704 2 472 2 696 2 200 2 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -243 000 -355 000 -557 000 -321 000 -66 000 -67 000 -60 000 -68 000 -72 000 -80 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,56% 86,98% 35,22% 51,43% 2,94% 10,87% 2,22% 5,88% 13,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,91% 2,60% 4,77% 1,17% 2,90% 10,31% 5,25% 3,56% 1,08% 1,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4 854,94% 461,94% 1 487,91% 447,17% 358,10% 1 245,10% 636,96% 428,89% 125,88% 188,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 061,22% -1 283,83% 2 058,14% 1 289,31% 545,71% 1 906,86% 882,61% 1 567,78% 860,00% 1 270,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,57% 20,18% 24,54% 28,84% 9,61% 16,34% 15,48% 30,41% 41,90% 46,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,36% 24,82% 158,40% 137,89% 114,10% 168,61% 129,31% 169,89% 137,93% 152,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!