Visa allt om Lövsta Stuteri AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 34 066 27 143 31 613 24 746 40 917 29 033 54 823 38 571 19 563 27 988
Övrig omsättning 1 269 731 425 100 324 106 491 1 944 120 146
Rörelseresultat (EBIT) -139 274 -112 131 -125 709 -97 009 -94 038 -87 573 -87 951 -90 779 -76 914 -84 501
Resultat efter finansnetto -138 287 -112 132 -125 699 -96 991 -94 012 -88 321 -87 385 -98 818 -77 289 -85 218
Årets resultat 89 994 138 926 -125 699 -96 991 -94 012 -88 321 -87 385 -98 818 -2 289 -8 256
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 610 338 457 002 404 441 384 111 348 323 345 152 320 479 326 398 279 319 234 819
Omsättningstillgångar 306 006 290 908 70 745 89 143 87 611 133 864 86 536 76 923 156 004 104 667
Tillgångar 916 344 747 910 475 186 473 254 435 934 479 016 407 015 403 321 435 323 339 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 891 214 731 220 460 682 456 393 420 630 463 142 398 439 350 823 349 641 275 531
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 130 16 690 14 504 16 861 15 303 15 874 8 576 52 498 85 682 63 956
Skulder och eget kapital 916 344 747 910 475 186 473 254 435 933 479 016 407 015 403 321 435 323 339 487
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 935 15 331 14 123 12 992 11 533 11 266 10 638 10 139 9 302 8 599
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 221 5 832 4 936 4 972 4 545 4 114 3 978 3 474 2 553 2 323
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 335 27 874 32 038 24 846 41 241 29 139 55 314 40 515 19 683 28 134
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 37 36 29 27 31 29 26 23 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 896 734 878 853 1 515 937 1 890 1 484 851 1 333
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 667 608 563 669 639 517 530 545 549 567
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -103 226 -77 689 -88 187 -63 322 -62 642 -53 838 -50 698 -54 446 -46 450 -42 340
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,51% -14,14% 27,75% -39,52% 40,93% -47,04% 42,14% 97,16% -30,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,09% -14,99% -26,45% -20,49% -21,57% -18,28% -21,30% -22,50% -17,58% -24,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -405,93% -413,10% -397,62% -391,95% -229,76% -301,52% -158,14% -235,23% -391,13% -299,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -35,69% -19,78% -71,22% 18,49% -8,12% 1,33% 1,64% -20,01% -35,53% -27,73%
Rörelsekapital/omsättning 824,51% 1 010,27% 177,90% 292,10% 176,72% 406,40% 142,20% 63,32% 359,46% 145,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,26% 97,77% 96,95% 96,44% 96,49% 96,69% 97,89% 86,98% 80,32% 81,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 149,98% 1 633,24% 315,11% 224,09% 244,00% 393,30% 379,44% 65,14% 133,49% 145,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!