Visa allt om Gunnar Karlsen Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 244 143 1 464 946 1 309 301 1 227 402 997 293 794 304 656 672 603 829 529 406 451 496
Övrig omsättning 13 511 4 765 3 000 223 1 938 194 398 694 1 064 584
Rörelseresultat (EBIT) 58 205 63 164 63 129 30 559 36 925 37 915 35 518 23 697 23 634 -13 858
Resultat efter finansnetto 54 227 64 564 63 582 30 744 37 110 38 286 36 071 24 829 23 979 -13 952
Årets resultat 5 189 10 548 29 231 16 669 20 833 21 485 20 620 13 307 19 479 -13 952
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 975 74 345 80 728 31 802 33 795 2 518 2 264 2 192 2 844 9 904
Omsättningstillgångar 517 365 435 700 411 101 388 812 325 017 252 886 199 147 159 889 147 231 108 831
Tillgångar 565 340 510 045 491 829 420 614 358 812 255 404 201 411 162 081 150 075 118 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 201 143 012 132 464 103 233 86 563 65 730 61 245 40 625 45 318 25 839
Obeskattade reserver 54 850 58 450 57 150 42 850 34 400 24 600 14 500 5 200 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 7 601 5 617 5 617
Kortfristiga skulder 362 289 308 583 302 215 274 531 237 849 165 074 125 666 108 655 99 140 87 279
Skulder och eget kapital 565 340 510 045 491 829 420 614 358 812 255 404 201 411 162 081 150 075 118 735
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 395 3 891 3 256 5 063 3 048 2 885 2 570 2 625 1 964 1 470
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 244 490 251 218 241 593 245 222 220 672 167 620 142 095 132 989 123 052 116 959
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 112 785 116 985 112 509 116 604 101 212 73 404 61 150 54 735 51 445 50 856
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 257 654 1 469 711 1 312 301 1 227 625 999 231 794 498 657 070 604 523 530 470 452 080
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 471 481 492 534 470 366 317 298 296 293
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 641 3 046 2 661 2 299 2 122 2 170 2 072 2 026 1 789 1 541
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 774 783 758 719 729 692 674 652 604 589
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 60 745 65 349 64 853 32 577 38 145 38 931 36 507 24 811 26 810 -10 362
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,07% 11,89% 6,67% 23,07% 25,56% 20,96% 8,75% 14,06% 17,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,67% 12,67% 12,94% 7,32% 10,36% 15,01% 17,92% 15,33% 16,16% -11,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,40% 4,41% 4,86% 2,51% 3,73% 4,83% 5,50% 4,12% 4,58% -3,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,97% 38,43% 42,75% 43,75% 48,10% 47,07% 48,12% 46,75% 50,00% 49,67%
Rörelsekapital/omsättning 12,46% 8,68% 8,32% 9,31% 8,74% 11,06% 11,19% 8,48% 9,08% 4,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,78% 36,98% 36,00% 32,49% 31,60% 33,25% 36,02% 27,57% 30,20% 21,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,44% 140,70% 135,57% 141,27% 135,63% 152,21% 157,61% 146,22% 147,34% 122,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...