Visa allt om ProNeo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 926 879 1 291 606 348 587 1 264 790 736 971
Övrig omsättning 122 4 968 522 511 319 298 248 341 344 193
Rörelseresultat (EBIT) -93 3 667 586 287 295 113 275 100 179 137
Resultat efter finansnetto -91 3 666 553 263 295 81 249 76 285 73
Årets resultat -91 4 068 378 154 170 84 231 76 158 54
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 474 2 125 3 071 3 071 2 946 2 958 2 966 2 978 2 962 3 165
Omsättningstillgångar 215 3 784 840 326 430 448 427 465 1 265 775
Tillgångar 5 690 5 908 3 910 3 397 3 376 3 406 3 394 3 443 4 228 3 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 089 5 181 1 113 734 880 810 726 1 195 1 219 1 161
Obeskattade reserver 0 0 424 358 292 217 247 295 322 246
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 351 240 1 872 1 951 2 010 2 069 1 987 1 695 2 395 2 302
Kortfristiga skulder 249 488 501 354 194 309 434 258 291 231
Skulder och eget kapital 5 690 5 908 3 910 3 397 3 376 3 406 3 394 3 443 4 228 3 940
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 216 - 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 129 337 0 216 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 65 166 127 127 116
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 700 100 100
Omsättning 1 048 5 847 1 813 1 117 667 885 1 512 1 131 1 080 1 164
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 926 879 1 291 606 - 587 1 264 790 736 971
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 579 424 498 - 200 550 384 366 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -39 3 724 586 293 307 121 286 116 189 151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,35% -31,91% 113,04% 74,14% -40,72% -53,56% 60,00% 7,34% -24,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,60% 62,07% 14,99% 8,45% 8,74% 3,32% 8,10% 2,90% 7,17% 3,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,83% 417,18% 45,39% 47,36% 84,77% 19,25% 21,76% 12,66% 41,17% 15,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,60% -18,20% 73,35% 80,20% 66,38% 88,93% 84,65% 77,72% 84,92% 82,90%
Rörelsekapital/omsättning -3,67% 374,97% 26,26% -4,62% 67,82% 23,68% -0,55% 26,20% 132,34% 56,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,44% 87,69% 36,92% 29,83% 32,81% 28,75% 27,07% 41,39% 34,77% 34,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,35% 775,41% 167,66% 92,09% 221,65% 144,98% 98,39% 180,23% 434,71% 335,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!