Visa allt om Bygg & Plattsättning Roger Nielsen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 17 921 15 782 16 466 13 538 12 282 18 902 12 567 14 069 11 187 12 122
Övrig omsättning 289 538 226 215 154 343 205 268 266 193
Rörelseresultat (EBIT) 1 744 1 285 558 1 125 559 -202 281 927 785 703
Resultat efter finansnetto 1 738 1 207 540 1 108 536 -249 216 827 684 572
Årets resultat 952 667 327 616 272 352 404 464 375 308
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 266 149 547 510 354 280 385 247 28 40
Omsättningstillgångar 6 755 5 109 4 603 5 411 3 882 4 459 7 653 6 073 6 301 5 883
Tillgångar 7 021 5 258 5 150 5 921 4 236 4 738 8 038 6 321 6 329 5 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 985 2 033 2 366 2 539 2 423 2 651 2 308 2 164 1 800 1 625
Obeskattade reserver 1 363 908 579 471 171 0 713 1 018 795 625
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 547 1 575 2 021 2 169
Kortfristiga skulder 3 673 2 317 2 205 2 911 1 642 2 087 2 470 1 563 1 713 1 503
Skulder och eget kapital 7 021 5 258 5 150 5 921 4 236 4 738 8 038 6 321 6 329 5 923
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 600 550 610
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 511 4 221 3 589 3 625 3 691
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 889 1 543 1 672 1 517 1 599
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0
Omsättning 18 210 16 320 16 692 13 753 12 436 19 245 12 772 14 337 11 453 12 315
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 9 11 - 11 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 792 1 578 1 647 1 354 1 365 1 718 - 1 279 932 1 010
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 611 623 594 641 610 - 564 508 546
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 832 1 332 674 1 234 659 -97 361 1 007 797 720
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,55% -4,15% 21,63% 10,23% -35,02% 50,41% -10,68% 25,76% -7,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,84% 24,44% 10,83% 19,00% 13,20% -4,26% 3,50% 14,67% 12,40% 11,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,73% 8,14% 3,39% 8,31% 4,55% -1,07% 2,24% 6,59% 7,02% 5,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,88% 63,04% 57,04% 71,08% 74,01% 62,38% 67,17% 69,10% 82,81% 80,49%
Rörelsekapital/omsättning 17,20% 17,69% 14,56% 18,47% 18,24% 12,55% 41,24% 32,06% 41,01% 36,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,41% 52,13% 54,71% 49,09% 60,35% 55,95% 35,63% 46,80% 37,70% 35,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,19% 216,18% 204,22% 182,45% 229,60% 209,25% 112,79% 149,90% 127,50% 138,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!