Visa allt om VeTA - bolaget AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 11 048 8 304 5 068 11 442 9 721 9 063 8 810 10 069 12 134 10 911
Övrig omsättning 29 119 507 61 298 648 288 25 36 123
Rörelseresultat (EBIT) 804 1 310 -1 979 710 217 532 742 -1 495 251 724
Resultat efter finansnetto 804 1 308 -1 981 730 217 609 743 -1 495 281 747
Årets resultat 763 1 308 -1 981 572 160 469 739 -766 230 434
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 13 27 40 54 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 005 6 078 4 158 9 000 6 090 6 363 7 145 3 395 6 154 5 219
Tillgångar 6 005 6 092 4 185 9 040 6 143 6 363 7 145 3 395 6 154 5 219
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 045 3 282 1 973 3 955 3 382 3 222 2 754 2 015 2 780 2 550
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 729 750
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 961 2 810 2 211 5 086 2 761 3 141 4 392 1 380 2 645 1 919
Skulder och eget kapital 6 005 6 092 4 185 9 040 6 143 6 363 7 145 3 395 6 154 5 219
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 486 2 889 2 422
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - - 0 1 287 1 170 932
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 077 8 423 5 575 11 503 10 019 9 711 9 098 10 094 12 170 11 034
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 5 5 5 4 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 524 2 768 1 014 2 288 1 944 2 266 2 937 3 356 3 034 2 728
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 311 987 852 956 837 879 1 037 1 311 1 071 834
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 817 1 323 -1 966 723 230 532 742 -1 495 251 724
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,04% 63,85% -55,71% 17,70% 7,26% 2,87% -12,50% -17,02% 11,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,39% 21,50% -47,29% 8,08% 3,53% 9,59% 10,40% -44,01% 4,58% 14,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,28% 15,78% -39,05% 6,38% 2,23% 6,73% 8,43% -14,84% 2,32% 6,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,10% 63,60% 70,13% 55,70% 52,36% 47,20% 50,49% 51,33% 53,67% 56,66%
Rörelsekapital/omsättning 36,60% 39,35% 38,42% 34,21% 34,25% 35,55% 31,25% 20,01% 28,92% 30,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,36% 53,87% 47,14% 43,75% 55,05% 50,64% 38,54% 59,35% 54,41% 60,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 306,22% 216,30% 188,06% 176,96% 220,57% 202,58% 162,68% 246,01% 232,67% 271,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!