Visa allt om Car Events from Sweden AB
Visa allt om Car Events from Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 551 8 392 9 700 10 788 8 176 8 235 4 586 8 341 15 168 8 678
Övrig omsättning 143 45 97 195 165 311 130 254 147 106
Rörelseresultat (EBIT) 1 044 -818 409 -82 226 289 -250 -346 45 374
Resultat efter finansnetto 949 -885 399 -89 225 276 -261 -357 37 373
Årets resultat 904 -785 228 5 111 241 -253 0 7 167
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 906 1 731 136 147 159 247 456 549 712 580
Omsättningstillgångar 1 674 1 003 1 626 1 480 1 967 1 869 1 117 1 082 1 818 2 213
Tillgångar 2 580 2 734 1 763 1 627 2 125 2 116 1 573 1 631 2 530 2 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 028 124 909 681 676 565 324 577 577 671
Obeskattade reserver 0 0 100 0 105 34 0 8 369 329
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 870 1 850 0 335 0 150 144 0 0 0
Kortfristiga skulder 683 761 754 611 1 344 1 366 1 105 1 046 1 584 1 793
Skulder och eget kapital 2 580 2 734 1 763 1 627 2 125 2 116 1 573 1 631 2 530 2 793
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 584 246 286 275 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 212 1 463 1 531 1 313 1 130 596 404 516 932 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 478 435 470 444 411 381 222 341 500 303
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 9 694 8 437 9 797 10 983 8 341 8 546 4 716 8 595 15 315 8 784
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 4 5 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 910 1 678 1 940 2 158 2 044 1 647 1 529 2 780 3 792 2 893
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 353 396 418 370 409 316 293 384 442 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 257 -438 462 17 342 453 -42 -136 222 523
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,81% -13,48% -10,09% 31,95% -0,72% 79,57% -45,02% -45,01% 74,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,54% -29,88% 23,20% -4,98% 10,68% 13,66% -15,89% -21,15% 1,90% 13,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,95% -9,74% 4,22% -0,75% 2,78% 3,51% -5,45% -4,14% 0,32% 4,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,38% 2,88% 8,99% 8,06% 7,62% 6,11% 0,26% 0,43% 1,54% 4,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,84% 4,54% 55,98% 41,86% 35,45% 27,89% 20,60% 35,73% 33,31% 32,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 220,94% 111,17% 206,10% 242,23% 146,35% 136,82% 101,09% 103,44% 114,77% 123,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...