Visa allt om P.E. Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 5 600 7 654 3 804 2 126 2 049 2 186 4 362 3 075 1 791 1 058
Övrig omsättning 0 203 110 18 0 0 0 7 165 54 8
Rörelseresultat (EBIT) -7 616 1 662 -1 853 -1 789 -1 474 -2 804 -3 503 7 417 -8 -932
Resultat efter finansnetto -5 827 25 818 35 922 57 199 4 866 1 583 23 294 26 903 -3 031 7 736
Årets resultat -5 827 25 818 35 922 57 199 4 866 1 583 23 294 26 903 -3 031 7 736
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 253 51 094 20 537 23 438 13 239 13 313 26 626 26 450 7 746 11 934
Omsättningstillgångar 136 060 133 987 149 180 116 887 53 169 49 851 59 656 33 340 20 059 19 320
Tillgångar 185 313 185 081 169 717 140 325 66 408 63 163 86 282 59 791 27 805 31 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 176 302 182 129 156 311 122 888 65 689 60 823 59 240 35 946 9 044 12 075
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 32 0 0 0 0 0 14 151 2 030 1 151
Kortfristiga skulder 9 011 2 920 13 406 17 437 719 2 340 27 042 9 693 16 731 18 028
Skulder och eget kapital 185 313 185 081 169 717 140 325 66 408 63 163 86 282 59 791 27 805 31 254
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 568
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 640 600 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 299 286 276
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 600 7 857 3 914 2 144 2 049 2 186 4 362 10 240 1 845 1 066
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 867 2 551 1 268 1 063 1 025 1 093 2 181 3 075 1 791 1 058
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 009 876 898 752 753 758 797 941 886 881
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 914 2 283 -1 853 -1 789 -1 400 -2 730 -3 429 7 458 -3 -884
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,84% 101,21% 78,93% 3,76% -6,27% -49,89% 41,85% 71,69% 69,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,55% 16,27% 21,25% 40,82% 7,42% 3,00% 29,39% 47,48% 0,95% 30,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -84,36% 393,45% 948,16% 2 694,50% 240,61% 86,73% 581,36% 923,12% 14,74% 886,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,41% 92,15% 100,00% 100,00% 100,00% 75,75% 25,47% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 268,73% 1 712,40% 3 569,24% 4 677,80% 2 559,79% 2 173,42% 747,68% 769,01% 185,82% 122,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,14% 98,41% 92,10% 87,57% 98,92% 96,30% 68,66% 60,12% 32,53% 38,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 509,93% 4 588,60% 1 112,79% 670,34% 7 394,85% 2 130,38% 220,60% 343,96% 119,89% 107,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!