Visa allt om Alab Aluman AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 175 996 172 547 171 073 165 081 167 416 155 656 53 840 50 305 47 186 43 729
Övrig omsättning 1 075 8 084 1 284 871 757 1 260 600 956 810 521
Rörelseresultat (EBIT) 6 049 12 121 9 614 9 685 10 940 13 243 2 655 1 734 4 311 3 002
Resultat efter finansnetto 5 704 11 864 9 445 9 473 10 753 13 042 2 616 1 709 4 276 2 912
Årets resultat 3 931 7 330 4 873 4 827 7 627 7 637 1 424 997 4 713 1 450
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 762 16 974 14 383 17 149 20 952 23 959 3 125 3 067 2 725 2 904
Omsättningstillgångar 56 917 58 528 54 933 47 027 50 611 55 686 17 715 19 059 16 874 16 086
Tillgångar 71 679 75 502 69 316 64 176 71 563 79 645 20 840 22 126 19 599 18 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 796 25 865 30 535 25 662 31 335 27 708 5 748 4 324 7 326 5 414
Obeskattade reserver 18 896 17 932 15 322 12 992 10 392 10 392 5 592 4 867 4 416 6 283
Avsättningar (tkr) 1 525 1 532 1 541 1 547 1 571 1 782 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 4 874 0 2 126
Kortfristiga skulder 29 462 30 173 21 918 23 975 28 265 39 763 9 500 8 061 7 857 5 167
Skulder och eget kapital 71 679 75 502 69 316 64 176 71 563 79 645 20 840 22 126 19 599 18 990
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 765 1 786 1 697 1 731 1 731 1 138 1 205 984 952 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 34 550 34 669 33 599 31 805 30 290 29 771 9 874 9 505 8 418 8 353
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 14 967 15 182 13 828 14 110 13 363 13 468 4 241 4 060 3 302 3 169
Utdelning till aktieägare 3 000 8 000 12 000 0 10 500 4 000 2 000 0 4 000 2 800
Omsättning 177 071 180 631 172 357 165 952 168 173 156 916 54 440 51 261 47 996 44 250
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 82 88 88 80 80 80 32 25 24 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 146 1 961 1 944 2 064 2 093 1 946 1 683 2 012 1 966 2 186
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 644 597 570 615 583 578 499 594 540 570
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 147 14 880 14 477 15 265 16 441 18 712 3 585 2 520 4 992 3 659
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,00% 0,86% 3,63% -1,39% 7,56% 189,11% 7,03% 6,61% 7,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,44% 16,05% 13,87% 15,09% 15,37% 16,64% 12,75% 8,03% 22,00% 16,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,44% 7,02% 5,62% 5,87% 6,57% 8,51% 4,94% 3,53% 9,14% 7,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,16% 46,39% 46,50% 49,45% 47,00% 51,21% 48,70% 45,79% 49,98% 48,71%
Rörelsekapital/omsättning 15,60% 16,43% 19,30% 13,96% 13,35% 10,23% 15,26% 21,86% 19,11% 24,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,97% 52,78% 61,29% 55,78% 55,11% 44,97% 48,51% 36,70% 54,95% 54,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,17% 96,64% 128,18% 78,10% 82,04% 79,40% 85,54% 100,46% 100,39% 133,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!