Visa allt om Personalpärlan AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 23 305 19 017 8 833 0 0 1 304 5 595 3 963 3 837 3 098
Övrig omsättning 0 118 199 16 80 129 39 125 60 150
Rörelseresultat (EBIT) 538 157 63 -289 -344 -837 -1 284 -965 -54 151
Resultat efter finansnetto 563 -10 63 -289 -345 -841 -1 289 -967 -45 148
Årets resultat 305 107 224 -328 0 -1 0 0 276 39
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 20 953 1 128 1 412 1 801 2 621 486 527
Omsättningstillgångar 17 663 12 592 5 801 514 595 967 808 601 516 556
Tillgångar 17 663 12 592 5 821 1 467 1 724 2 379 2 609 3 222 1 002 1 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 725 420 313 89 417 417 418 418 418 142
Obeskattade reserver 149 0 20 181 141 118 111 313 70 109
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 32 32 32 32 0 0
Kortfristiga skulder 16 789 12 173 5 488 1 198 1 133 1 812 2 048 2 459 513 832
Skulder och eget kapital 17 663 12 592 5 821 1 467 1 724 2 379 2 609 3 222 1 002 1 083
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 - - 1 248 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 - - 160 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 305 19 135 9 032 16 80 1 433 5 634 4 088 3 897 3 248
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 35 24 - - 1 3 1 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 568 543 368 - - 1 304 1 865 3 963 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 529 357 - - 527 846 1 426 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 538 177 147 -146 -180 -634 -1 126 -380 24 234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,55% 115,29% - - -100,00% -76,69% 41,18% 3,28% 23,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,32% 1,25% 1,08% - - -35,18% -49,14% -29,95% -4,49% 13,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,52% 0,83% 0,71% - - -64,19% -22,91% -24,35% -1,17% 4,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,80% 100,00% 99,88% - - 58,67% 55,26% 47,84% 32,19% 38,80%
Rörelsekapital/omsättning 3,75% 2,20% 3,54% - - -64,80% -22,16% -46,88% 0,08% -8,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,76% 3,34% 5,65% 15,69% 30,57% 21,40% 19,34% 20,55% 47,17% 20,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,21% 103,44% 105,70% 42,90% 52,52% 53,37% 34,08% 21,47% 92,59% 62,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!