Visa allt om Vicore Pharma AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 841 2 936 2 973 3 996 216 133 66 0 0 37
Övrig omsättning 1 515 1 087 18 180 56 117 2 082 767 327 7 51
Rörelseresultat (EBIT) -277 861 -291 431 -99 725 -61 078 -28 951 -7 943 -3 675 -2 365 -2 454 -1 343
Resultat efter finansnetto -276 145 -291 864 -99 726 -61 079 -30 382 -8 563 -4 420 -2 602 -3 298 -1 905
Årets resultat -276 145 -291 864 -99 726 -61 079 -30 382 -8 563 -4 420 -2 602 -3 298 -1 905
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 602 10 161 5 719 7 278 7 645 63 037 47 247 33 769 28 112 18 622
Omsättningstillgångar 107 799 176 826 36 658 28 428 85 271 1 467 1 292 555 454 593
Tillgångar 122 401 186 987 42 377 35 706 92 916 64 504 48 539 34 324 28 566 19 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 261 95 362 17 140 26 339 87 042 41 367 18 530 22 950 25 552 1 260
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 983 245 866 74 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 19 930 26 936 10 155 1 201 17 250
Kortfristiga skulder 49 157 91 380 24 371 9 293 5 874 3 207 3 073 1 219 1 813 705
Skulder och eget kapital 122 401 186 987 42 377 35 706 92 916 64 504 48 539 34 324 28 566 19 215
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 285 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 108 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 356 4 023 21 153 4 052 333 2 215 833 327 7 88
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 12 9 5 2 3 1 1 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 178 245 330 799 108 44 66 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 469 1 888 1 652 1 873 1 691 893 1 326 405 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -276 303 -289 873 -98 167 -60 563 -28 951 -7 943 -3 675 -2 365 -2 454 -1 343
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,24% -1,24% -25,60% 1 750,00% 62,41% 101,52% - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -225,61% -155,86% -235,33% -171,06% -31,16% -12,31% -7,57% - - -6,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9 719,99% -9 926,12% -3 354,36% -1 528,48% -13 403,24% -5 972,18% -5 568,18% - - -3 624,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -6 517,56% -7 218,22% -2 974,13% -1 115,64% 100,00% 100,00% 100,00% - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 064,13% 2 910,29% 413,29% 478,85% 36 757,87% -1 308,27% -2 698,48% - - -302,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,04% 51,00% 40,45% 73,77% 93,68% 64,13% 38,18% 66,86% 89,45% 6,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 219,30% 193,51% 150,42% 305,91% 1 451,67% 45,74% 42,04% 45,53% 25,04% 84,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!