Visa allt om GIS Försäkringskonsult AB
Visa allt om GIS Försäkringskonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 189 3 052 3 664 4 422 4 386 4 348 4 270 3 924 3 103 2 855
Övrig omsättning - - - 43 - - 101 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 131 117 145 88 61 179 225 256 -19 27
Resultat efter finansnetto 132 118 152 95 72 184 223 255 -23 22
Årets resultat 93 84 108 65 48 204 70 180 3 11
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 139 204 270 129 212 295
Omsättningstillgångar 1 035 1 086 1 112 1 030 972 981 1 055 909 804 689
Tillgångar 1 035 1 086 1 112 1 030 1 111 1 185 1 325 1 037 1 016 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 635 542 457 349 373 400 280 422 243 239
Obeskattade reserver 0 0 0 0 12 16 116 0 0 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 10 42 0 0 32
Kortfristiga skulder 400 545 655 681 726 760 886 615 774 683
Skulder och eget kapital 1 035 1 086 1 112 1 030 1 111 1 185 1 325 1 037 1 016 984
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 502 706 629 527 462 842 1 009 867
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 1 460 1 309 1 617 1 560 1 476 1 502 780 479 430
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 517 930 1 172 1 292 1 331 1 318 1 136 878 738
Utdelning till aktieägare 425 0 0 0 90 74 85 212 0 0
Omsättning 3 189 3 052 3 664 4 465 4 386 4 348 4 371 3 924 3 103 2 855
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 595 1 526 1 221 1 474 1 462 1 449 1 423 1 962 1 552 1 428
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 011 1 024 932 1 236 1 199 1 126 1 120 1 412 1 225 1 115
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 131 117 145 88 126 244 276 356 72 193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,49% -16,70% -17,14% 0,82% 0,87% 1,83% 8,82% 26,46% 8,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,75% 10,87% 13,67% 9,22% 6,66% 15,86% 16,98% 24,69% -1,77% 2,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,14% 3,87% 4,15% 2,15% 1,69% 4,32% 5,27% 6,52% -0,58% 0,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,91% 17,73% 12,47% 7,89% 5,61% 5,08% 3,96% 7,49% 0,97% 0,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,35% 49,91% 41,10% 33,88% 34,37% 34,75% 27,58% 40,69% 23,92% 26,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 258,75% 199,27% 169,77% 151,25% 133,88% 129,08% 119,07% 147,80% 103,88% 100,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...