Visa allt om Frameland Aktiebolag
Visa allt om Frameland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 541 2 679 2 207 2 232 2 410 2 893 2 599 2 602 2 846 3 111
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 1 220
Rörelseresultat (EBIT) 106 150 124 177 -152 11 -188 -56 -16 944
Resultat efter finansnetto 105 146 115 165 -174 -18 -201 -77 -56 893
Årets resultat 79 146 115 165 -174 -18 -201 -77 -56 893
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 35 75 61 104 160 205 240 244 3
Omsättningstillgångar 686 733 635 727 767 1 036 954 978 1 043 2 009
Tillgångar 765 768 710 788 871 1 196 1 159 1 218 1 287 2 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 443 424 338 222 57 101 119 320 647 702
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 120 4 63 259 268 471 381 413 289 339
Kortfristiga skulder 202 341 309 307 546 624 659 484 351 970
Skulder och eget kapital 765 768 710 788 871 1 196 1 159 1 218 1 287 2 012
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 0 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 621 762 527 461 575 751 547 669 471 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 215 218 167 123 208 261 195 237 223 165
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 541 2 679 2 207 2 232 2 410 2 893 2 599 2 602 2 850 4 331
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 847 893 736 744 803 964 866 867 569 778
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 281 329 232 197 263 339 250 303 177 167
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 166 137 221 -96 67 -135 -6 1 974
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,15% 21,39% -1,12% -7,39% -16,70% 11,31% -0,12% -8,57% -8,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,86% 19,53% 17,46% 22,46% -17,45% 0,92% -16,22% -4,60% -1,24% 46,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,17% 5,60% 5,62% 7,93% -6,31% 0,38% -7,23% -2,15% -0,56% 30,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,09% 63,57% 59,63% 65,64% 61,41% 59,14% 54,64% 64,18% 66,02% 49,05%
Rörelsekapital/omsättning 19,05% 14,63% 14,77% 18,82% 9,17% 14,24% 11,35% 18,99% 24,31% 33,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,91% 55,21% 47,61% 28,17% 6,54% 8,44% 10,27% 26,27% 50,27% 34,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,88% 104,99% 77,02% 90,88% 45,05% 62,82% 51,44% 45,25% 88,03% 147,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...