Visa allt om Bryngfjorden Golf AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 10 922 12 178 12 106 9 895 8 551 6 574 5 496 4 452 4 347 4 368
Övrig omsättning 370 143 153 372 258 35 266 105 789 706
Rörelseresultat (EBIT) 150 1 023 668 312 428 339 142 232 -133 207
Resultat efter finansnetto 79 977 615 276 383 285 75 158 -238 7
Årets resultat 79 977 615 276 383 285 75 158 -238 7
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 965 13 848 13 419 14 035 13 903 14 094 14 594 15 014 15 590 16 079
Omsättningstillgångar 4 322 3 374 3 276 2 345 2 461 1 800 1 630 1 042 700 736
Tillgångar 18 287 17 221 16 695 16 381 16 363 15 894 16 224 16 056 16 290 16 815
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 731 12 821 11 845 11 230 10 954 10 571 10 287 10 212 10 054 10 293
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 082 2 522 2 270 2 510 2 750 2 990 3 230 3 489 3 710 3 950
Kortfristiga skulder 3 474 1 878 2 580 2 641 2 659 2 333 2 707 2 354 2 526 2 572
Skulder och eget kapital 18 287 17 221 16 695 16 381 16 363 15 894 16 224 16 056 16 290 16 815
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 1 892 - 1 584 1 540 1 363
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - - - 715 - 621 550 538
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 292 12 321 12 259 10 267 8 809 6 609 5 762 4 557 5 136 5 074
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 9 7 6 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 092 1 218 1 211 1 099 1 222 1 096 916 890 869 874
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 391 351 326 306 283 315 325 278 433 391
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 848 1 795 1 341 978 1 026 936 737 843 502 885
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,31% 0,59% 22,34% 15,72% 30,07% 19,61% 23,45% 2,42% -0,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,82% 5,94% 4,00% 1,90% 2,62% 2,13% 0,88% 1,44% -0,81% 1,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,37% 8,40% 5,52% 3,15% 5,01% 5,16% 2,58% 5,21% -3,04% 4,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,38% 74,91% 72,91% 70,55% 67,48% 79,49% 84,70% 93,91% 93,05% 97,92%
Rörelsekapital/omsättning 7,76% 12,28% 5,75% -2,99% -2,32% -8,11% -19,60% -29,47% -42,01% -42,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,62% 74,45% 70,95% 68,56% 66,94% 66,51% 63,41% 63,60% 61,72% 61,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,39% 136,10% 97,95% 56,00% 67,21% 60,74% 52,72% 36,87% 22,33% 25,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!