Visa allt om Diplomat Dörrar AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 103 473 92 834 101 799 104 019 98 602 96 187 98 026 107 852 99 333 104 764
Övrig omsättning 1 589 942 130 130 38 390 91 470 199 104
Rörelseresultat (EBIT) 1 821 839 -2 122 -1 704 -1 447 6 874 4 892 5 798 3 902 2 223
Resultat efter finansnetto 1 679 796 -2 249 -1 767 -1 456 6 800 4 758 5 782 3 715 2 027
Årets resultat 1 2 2 5 0 1 1 1 6 055 4 364
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 776 13 326 14 036 14 967 12 978 17 872 22 086 27 058 31 807 36 915
Omsättningstillgångar 20 622 24 976 20 988 22 413 24 338 25 513 24 808 27 264 28 447 29 025
Tillgångar 39 398 38 302 35 024 37 380 37 316 43 385 46 894 54 322 60 254 65 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 417 10 416 10 415 10 413 10 408 10 408 10 408 10 407 10 406 10 864
Obeskattade reserver 5 522 3 819 3 639 3 236 3 469 7 477 11 953 16 678 21 565 25 627
Avsättningar (tkr) 1 349 1 447 1 522 1 662 1 749 1 852 1 856 1 967 2 231 2 546
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 110 22 620 19 448 22 069 21 690 23 648 22 677 25 270 26 052 26 903
Skulder och eget kapital 39 398 38 302 35 024 37 380 37 316 43 385 46 894 54 322 60 254 65 940
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 311 1 413 1 208 175 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 91 200 - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 21 661 20 456 24 245 21 473 20 253 18 724 20 114 19 817 18 230 19 253
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 935 9 017 10 481 8 693 8 117 6 951 7 681 6 938 6 946 6 675
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 105 062 93 776 101 929 104 149 98 640 96 577 98 117 108 322 99 532 104 868
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 61 59 72 66 61 60 63 63 57 62
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 696 1 573 1 414 1 576 1 616 1 603 1 556 1 712 1 743 1 690
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 523 499 460 465 428 441 425 442 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 755 2 602 -370 140 4 228 13 191 11 161 12 018 10 032 8 350
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,46% -8,81% -2,13% 5,49% 2,51% -1,88% -9,11% 8,58% -5,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,62% 2,19% -6,06% -4,56% -3,88% 15,85% 10,44% 10,68% 6,48% 3,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,76% 0,90% -2,08% -1,64% -1,47% 7,15% 4,99% 5,38% 3,93% 2,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,22% 10,38% 7,66% -0,89% 5,54% 13,50% 13,63% 13,23% 3,73% 2,10%
Rörelsekapital/omsättning -1,44% 2,54% 1,51% 0,33% 2,69% 1,94% 2,17% 1,85% 2,41% 2,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,37% 34,97% 37,84% 34,61% 35,14% 37,43% 42,08% 43,11% 45,19% 45,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,10% 71,15% 55,01% 48,95% 59,70% 69,52% 71,64% 74,56% 71,43% 61,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!